korpus języka młodzieży początku XXI wieku

Słownik

Afganistan

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Bar­dzo duży bała­gan.

amelinium

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
ame­li­nium — alu­mi­nium
Przy­kłady uży­cia
„to je ame­li­nium, tego nie poma­lu­jesz“.
Pocho­dze­nie wyrazu
Wyraz ten został użyty w fil­miku na You Tube.
Marek Łaziń­ski
Uży­cie ogra­ni­czone chyba na razie do tego jed­nego filmu oraz nawią­zań do niego. Zabawa w prze­sta­wia­nie sylab i gło­sek, szcze­gól­nie w wyra­zach obcych,i tak, by koja­rzyły się z innymi sło­wami, jest stara jak świat, ale to słowo na razie należy uznać za tzw. oka­zjo­na­lim i wstrzy­mać się z opi­sem lek­sy­ko­gra­ficz­nym.

art, artbook

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Wir­tu­alna kartka, zawie­ra­jąca obrazki, na któ­rej gra­cze w MSP (Movie­Star­Pla­net), two­rząc wła­sne ilu­stra­cje, prze­ka­zują sobie infor­ma­cje.
Przy­kłady uży­cia
Zro­bię takiego arta będzie miał 93875839275892572590275290 lovków czuję to.
Cie­kawe art­bo­oki w któ­rych ujaw­niamy swoje sekrety lub wpadki za odpo­wied­nią ilość love it.
Pocho­dze­nie wyrazu
Z angiel­skiego art sztuka i book książka

Ask

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Por­tal spo­łecz­no­ściowy podobny do Twit­tera, bar­dzo popu­larny wśród nastolatków.

Przy­kłady uży­cia
Wbi­jaj na aska.
Sie­dzieć na asku.
Odmiana wyrazu
D. lp. –a, blm.

banglać

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
O sprzę­cie elek­tro­nicz­nym, apli­ka­cji, Inter­ne­cie: dobrze, szybko dzia­łać.
Przy­kłady uży­cia
… wal­czy­łem z dio­dami i nie bar­dzo to chciało ban­glać…
Niby wszystko jest tak samo, wy zacho­wu­je­cie się podob­nie, a jed­nak nie ban­gla. 

bawara, bawarka

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Samo­chód marki BMW.
Przy­kłady uży­cia
20 lat w tyle za Europą. Czę­sto spo­ty­kany, smutny obraz mło­dzieży w Pol­sce. Rdze­wie­jąca bawarka e36, czapka wpier­dolka, czarny orta­lion i buty spor­towe. Obo­wiąz­kowo białe skiety, tak dla kon­tra­stu.

beczka

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Zdrob­nie­nie od beka (zob.)

beka

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Pośmie­wi­sko, kpina; mieć bekę – mieć ubaw, wyśmie­wać się, kpić.
Przy­kłady uży­cia
Beka z sza­fia­rek
Beka z nasto­la­tek
Po co mieć bekę z pseudo fanów i fane­czek
I jak tu nie mieć beki, gdy dwa­dzie­ścia dwa lata póź­niej wła­śnie jemu przy­pi­suje się uwa­le­nie lustra­cji w Pol­sce!
Świat ma bekę z Pol­ski.
Agnieszka Łodziń­ska
Bekę zano­to­wał już B. Cha­ciń­ski w Wycze­sa­nym słow­niku naj­młod­szej pol­sz­czy­zny, ale jako radość i zabawę. Obec­nie wyraz ten ma nega­tywne kono­ta­cje.

belieber, belieberka

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Fan Justina Bibera.
Przy­kłady uży­cia
No tak jestem belie­ber — powie­działa słodko.
Pocho­dze­nie wyrazu
Z angiel­skiego believe (wie­rzyć) i Bie­ber (nazwi­sko pio­sen­ka­rza)

BFF

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Naj­lep­szy przy­ja­ciel / przy­ja­ciółka.
Przy­kłady uży­cia
Moja bff.
Pocho­dze­nie wyrazu
ang. best friend fore­ver; wym. be-ef-ef.

Biedra

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Bie­dronka, sklep
Przy­kłady uży­cia
Pod­słu­chane w Bie­drze
Zobacz­cie dziew­czynki, jakie cudo będzie od przy­szłego ponie­działku w Bie­drze 🙂

blachara

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Dziew­czyna z ostrym maki­ja­żem, dużą ilo­ścią ozdób, tan­det­nych świe­ci­de­łek.
Przy­kłady uży­cia
– Ej, patrz. Ale się odsta­wiła.
– Noo, nie­zła z niej bla­chara.
Pocho­dze­nie wyrazu
Stare, obraź­liwe. Za nazwa­nie bla­charą Doda wyto­czyła pro­ces rape­rowi z Grupy Ope­ra­cyj­nej.
Moż­liwe są dwie inter­pre­ta­cje sło­wo­twór­cze bla­chary: od bla­chy dro­gich samo­cho­dów, któ­rymi bla­chara jest zain­te­re­so­wana (tak na miejski.pl) oraz od bla­szek – taniej biżu­te­rii.

buch

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Zacią­gnię­cie się papie­ro­sem; mach.
Odmiana
lp D.-a, B.=D.
Przy­kłady uży­cia
– Daj bucha, ziom.

bujać się

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Odcze­pić się od kogoś, iść sobie; spa­dać.
Przy­kłady uży­cia
Nie gadam dzi­siaj z tobą, bujaj się.

bydło

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
[/one_fourth]

Robić / zro­bić bydło – zacho­wy­wać się skan­da­licz­nie (robić trzodę)
Przy­kłady uży­cia
Zro­bi­li­śmy bydło na wycieczce do muzeum.
Komen­tarz
Stare, co naj­mniej sprzed 30 lat. Cie­kawe, że bydlić zna­czyło już znacz­nie daw­niej – przed 700 laty — ‘zacho­wy­wać się’(Chytrze bydlą z pany kmie­cie), ale to nie śre­dnio­wieczna poezja była źró­dłem popu­lar­no­ści bydła w slangu końca XX wieku.

cisnąć

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Oszu­ki­wać na spraw­dzia­nie, ścią­gać
Przy­kłady uży­cia
– Mam, nadzieję, że dobrze poszedł mi spraw­dzian.
– Na pewno, cisną­łeś nie­sa­mo­wi­cie.
Marek Łaziń­ski
Cza­sow­niki ozna­cza­jące gwał­towne ruchy, ude­rze­nia lub wysi­łek fizyczny mają pełno użyć meta­fo­rycz­nych. W cyto­wa­nej roz­mo­wie bez szer­szego kon­tek­stu inter­pre­to­wał­bym cisnąć jako ‘sta­rać się’, ale nie­wy­klu­czone, że wykształ­ciło się już zna­cze­nie spe­cy­ficzne ‘ścią­gać’. Przed opi­sa­niem słowa w naszym słow­niku spraw­dził­bym jed­nak zasięg takiego uży­cia.

cisnąć / pocisnąć

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Naubli­żać komuś, powie­dzieć lub napi­sać coś zło­śli­wego, cham­skiego, ale czę­sto też dow­cip­nego pod czy­imś adre­sem.
Przy­kłady uży­cia
Śmie­szy mnie „odwaga“ ludzi, któ­rzy potra­fią poci­snąć mi lub zada­wać debilne pyta­nia przez inter­net, ukry­wa­jąc się pod hasłem: „ano­ni­mowy“. 
Ale nie­eeee.… Lepiej poci­snąć. Poci­snąć po cało­ści. 
Wtedy miarka się prze­brała, Michał ruszył do akcji i poci­snął sta­rusz­kom. 

cykać się

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Bać się.
Przy­kłady uży­cia
Nie cykaj się!
Komen­tarz
Słowo to jest stare jak świat. Cyko­rię jako potoczną nazwę stra­chu noto­wał już W. Doro­szew­ski. Oka­zuje się zatem, iż nawet w języku mło­dzieży nie­które słowa nie prze­mi­jają.

czekinować / zaczekinować

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
mel­do­wać, zamel­do­wać się gdzieś, skądś, infor­mo­wać, poin­for­mo­wać na por­talu spo­łecz­no­ścio­wym, gdzie się jest (ang. check in).
Przy­kłady uży­cia
To tu chcemy spę­dzać let­nie wie­czory, pić poranne kawy, spo­ty­kać zna­jo­mych i przy­ja­ciół, toczyć melanże, impre­zo­wać, hasz­ta­go­wać, cze­ki­no­wać się.
OK — cza­sem trzeba ode­brać, zacze­ki­no­wać się mamie albo powie­dzieć lubej/lubemu, że nastąpi opóź­nie­nie w dotar­ciu na spo­tka­nie.

dednąć

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
W grach kom­pu­te­ro­wych i RPG – umrzeć lub zabić jakąś postać.
Przy­kłady uży­cia
Czemu nie mogłem ded­nąć elity.
Ile razy można ded­nąć w jed­nym zamku?
Pocho­dze­nie wyrazu
ang. dead.

densić

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Tań­czyć.
Przy­kłady uży­cia
Przyjdź na imprezę to poden­simy tro­chę.
Pocho­dze­nie wyrazu
ang. dance

dil

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Układ, inte­res, biz­nes, umowa.
Przy­kłady uży­cia
Teraz mam dil z rodziną.
Pocho­dze­nie wyrazu
ang. deal – trans­ak­cja, inte­res

dissować / zdissować

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Obra­żać / obra­zić kogoś, gasić ciętą ripostą.(Przeciwieństwo propsować)
Przy­kłady uży­cia
Weź już go nie dis­suj. I tak ma chło­pak źle w życiu.
Pocho­dze­nie wyrazu
ang. disre­spect

domówka

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Impreza w domu; pry­watka.
Przy­kłady uży­cia
W pią­tek robię domówkę.

drewniak

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Osoba, która nie umie tań­czyć.
Przy­kłady uży­cia
A ten drew­niak całą imprezę pod­piera ściany.

drop

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
W grach kom­pu­te­ro­wych, grach RPG – łup, arte­fakty, które wypa­dają z zabi­tego przez gra­cza potwora.

dropić / dropnąć

Przy­kłady uży­cia
Bug z rap­to­rem był raczej zwią­zany z tym, że boss „roz­sy­py­wał“ drop i trzeba było go szu­kać lub nie dro­pił niczego.
Więk­sze praw­do­po­do­bień­stwo, że drop­nie, bo to misja z bos­sem.
Odmiana wyrazu
Odmiana jak dro­bić (dro­pić) i drap­nąć (drop­nąć)
Pocho­dze­nie wyrazu
ang.

dwajścia

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Dwa­dzie­ścia
Pocho­dze­nie wyrazu
Wyraz użyty w fil­mie na YouTu­bie.

dzięks

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
dzię­kuję (skrót wzo­ro­wany na angiel­skim thx)
Przy­kłady uży­cia
Dzięks wszyst­kim.

dżołk

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Żart
Przy­kłady uży­cia
Dobry dżołk!
Pocho­dze­nie wyrazu
ang. joke

ekipa

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Grupa dobrych zna­jo­mych.
Przy­kłady uży­cia
Przyj­dziemy całą ekipą do cie­bie w week­end.
Marek Łaziń­ski
Słowo znane w tym zna­cze­niu już 30 lat temu.

epicki / epicko

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Super, wspa­niały, rewe­la­cyjny. (ang. epic – impo­nu­jący)
Przy­kłady uży­cia
Epicko na razie pre­zen­tują się moż­li­wo­ści sil­nika, niby to już było, ale wizu­al­nie jest bar­dzo dobrze, teraz czas na kre­atywne pomy­sły twór­ców.
Epicki melanż.

facepalm / fajspalm

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
W Inter­ne­cie: tag wyra­ża­jący zaże­no­wa­nie, zała­ma­nie pozio­mem czy­jejś wypo­wie­dzi lub zacho­wa­nia. Pier­wot­nie gest zakry­cia twa­rzy dło­nią.
Odmiana
D. lp. –a, B.=D. lub M.
Przy­kłady uży­cia
Chcia­ła­bym opo­wie­dzieć krótką histo­rię pew­nej dziew­czyny, którą ser­decz­nie pozdra­wiam teraz z pod­łogi, i przez którą dalej mnie boli czoło od face­palma.
A z jakie­goś kon­kret­nego powodu ten face­palm, czy tak po pro­stu? ;P
Dosta­łam już uwagę, zosta­łam prze­sa­dzona dwa razy i zała­pa­łam pierw­sza jedynkę *fej­spalm* cóż, życie bie­gnie dalej.
Pocho­dze­nie wyrazu
Z angiel­skiego face – twarz, palm – dłoń.

fafnaście

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Bli­żej nie­okre­ślona liczba, zawie­ra­jąca się w gra­ni­cach od zera do trzy­dzie­stu.
Przy­kłady uży­cia
–Ile zostało dni do ferii?
–Nie wiem, tak z faf­na­ście.
Inne uwagi
Słowo nie cie­szące się wielką popu­lar­no­ścią, sto­sun­kowo rzadko uży­wane, roz­po­wszech­nione na tere­nie Moko­towa.
Marek Łaziń­ski
Cie­kawy i potrzebny potoczny zastęp­nik liczeb­nika nie­okre­ślo­nego “kil­ka­na­ście”, mogący zresztą ozna­czać i liczby z innych prze­dzia­łów. Słowo na pewno nie ogra­ni­czone do Moko­towa, wystar­czy spoj­rzeć na przy­kłady w sieci. Nie znaj­duję sta­rych użyć w kor­pu­sach, ale jestem pewien, że zna­lem to słowo już pod koniec lat sie­dem­dzie­sią­tych. Uży­wa­li­śmy go chęt­nie w wieku lat FAFNASTU, ale potem poszło w zapo­mnie­nie.

faszynistka / feszynistka / fashionistka

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
dziew­czyna pro­wa­dząca blog modowy
Pocho­dze­nie wyrazu
fashion
Marek Łaziń­ski
Cie­kawe słowo, na pewno wypeł­nia lukę w języku, ponie­waż blogi modowe (to tez względ­nie nowy przy­miot­nik) poja­wiły się kilka lat temu. W sieci wystę­puje raczej fashionstka. To fone­tyczne spo­lsz­cze­nie jest pomy­słowe, tylko czy naprawdę roz­po­wszech­nione?
Teo­re­tycz­nie wyraz mógłby mieć męski odpo­wied­nik fashio­ni­sta, ale takie wyszu­ki­wa­nie w sieci zwraca głow­nie strony angiel­skie (w angiel­skim łaciń­ski przy­ro­stek -ista jest dużo rzad­szy niż -ist).

faza

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Cał­ko­wite zaab­sor­bo­wa­nie czymś, zafik­so­wa­nie się na coś. Zwy­kle w wyra­że­niu: Mieć fazę na coś – być zakrę­co­nym na jakimś punk­cie, nie móc prze­stać tego robić.
Przy­kłady uży­cia
Ale mam fazę na słu­cha­nie Stinga, gwałcę replay.

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Dobra zabawa
Przy­kłady uży­cia
Ale faza, ja pier­dzielę.

feedować / fidować

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
W grze kom­pu­te­ro­wej: dać się zabić bez walki.

Przy­kłady uży­cia
Mam pytanko czy jest jakaś kara za feedo­wa­nie?
Pocho­dze­nie wyrazu
ang.

fejm

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Osoba, która jest znana i sza­no­wana w jakimś śro­do­wi­sku; coś popu­lar­nego, zna­nego.
Odmiana
Odmiana: M lm. –y, także w zna­cze­niu oso­bo­wym.
Przy­kłady uży­cia
Przy­kła­dem fejma wysoko — leve­lo­wego jest m.in. ANNIIA.
Blog o pasjach dobrze wam zna­nych fej­mów# –o–
Na końcu wybiorę, czy to zasłu­guje na fejm, czy jest to czy­sty przy­pa­dek, że się zna­la­zło to w TOP.
W wyra­że­niu
„Fejm się zga­dza„
Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Ktoś jest zasłu­że­nie, popu­larny.
Przy­kłady uży­cia

Dziś chło­pak wystą­pił w „Dzień dobry TVN“. Więc fejm się zga­dza.
Swoją drogą przed­pre­miera komik­siku zdo­była główną: KWEJK Hej­te­rzy już się zbie­rają — FEJM SIĘ ZGADZA.
Stali się roz­po­zna­walni, wszystko dookoła nich się zmie­niło, Bon­son został nawet wykre­owany na idola nasto­la­tek– fejm się zga­dza.

Pocho­dze­nie wyrazu
ang. fame – sława.

Fejs

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Face­book
Przy­kłady uży­cia
Sie­dzieć na fej­sie godzi­nami.

flamer / flejmer

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Użyt­kow­nik Inter­netu, zwłasz­cza gracz kom­pu­te­rowy, obra­ża­jący wszyst­kich w sieci; hej­ter.
Odmiana
M. lm –rzy.
Przy­kłady uży­cia
…gammon_no.82 wyra­sta na mojego ulu­bio­nego flej­mera.
Pocho­dze­nie wyrazu
ang. flame – pro­wo­ko­wać kłót­nie

focia z rąsi

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Zdję­cia zro­bione samemu sobie smart­fo­nem; sel­fie, sweet focia
Przy­kłady uży­cia
Rihanna czę­sto i gęsto wrzuca na por­tale spo­łecz­no­ściowe swoje fotki, w tym także ‘słit focie z rąsi’ 😉

folołers (folowers)

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Osoba, która sub­skry­buje i śle­dzi zmiany na czy­imś blogu
Odmiana wyrazu
D. lp. – a, B.=D., M. lm. –si
Przy­kłady uży­cia
+50 nju folo­łers dzi­siaj i tak oto mam 500 ponad.
Pomy­śla­łam, że ponad 1000 folo­łer­sów na Blo­glo­vi­nie i pra­wie połowa z tego na GFC jest dobrą oka­zją do świę­to­wa­nia i podzię­ko­wa­nia wam za wspar­cie!
Pocho­dze­nie wyrazu
ang. fol­low — podą­żać za kimś, czymś.

foreverek (zwykle w lm.)

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Pozdro­wie­nia
Przy­kłady uży­cia
Lovki, kis­ski, fore­verki z nad morza dla wszystkich!

freak

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Dzi­wak, głu­pek.
Odmiana wyrazu
M lm. –i (jak głupki), B. lm. = M. lub D. (fre­aki lub feaków); (wym. frik)
Przy­kłady uży­cia
Wygląda na to, że on osią­gnął stan, w któ­rym można by go wła­ści­wie zacząć zatrud­niać w cyrku, jako tak zwa­nego fre­aka.
Nie wiem, czy tylko ja mam szczę­ście do takich fre­aków na tych wszyst­kich komi­sjach?
Pocho­dze­nie wyrazu
ang.

fryta

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Po fry­tach! – nie­stety, nie udało się, za późno
Przy­kłady uży­cia
Za dwa­dzie­ścia minut to będzie po fry­tach!

frytka

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
A może frytki do tego? – Odpo­wiedź na czy­jeś zbyt wygó­ro­wane wyma­ga­nia.
Przy­kłady uży­cia
– Ej, zrób za mnie to zda­nie z matmy.
– A może frytki do tego?

geek

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Osoba nało­gowo gra­jąca w gry kom­pu­te­rowe, mająca bzika na tym tle; naj­czę­ściej fan „Gwiezd­nych wojen”, zna­jący każdy szcze­gół, eks­pert nie do zagię­cia w dzie­dzi­nie, która się inte­re­suje. Nie jest tak aspo­łeczny jak nerd.
Odmiana wyrazu
Tak jak freak.

geekowy

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Taki jak u geeka, cha­rak­te­ry­styczny dla geeka.
Przy­kłady uży­cia
W tle dało się sły­szeć nawet te bar­dziej geekowe tematy typu „czy i kiedy face­book upad­nie“…
Bar­dzo mi się spodo­bała, była roman­tyczna na swój geekowy spo­sób, ale żeby zaraz aż tak poru­szała?

gimbaza

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
gim­na­zjum, ucznio­wie gim­na­zjum; także obraź­li­wie o fatal­nie, głu­pio zacho­wu­ją­cych się nasto­lat­kach.
Przy­kłady uży­cia
Mi jesz­cze rok gim­bazy został:D

gimbus

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
gim­na­zja­li­sta; także obraź­li­wie o gło­śno, głu­pio zacho­wu­ją­cym się nasto­latku.
Przy­kłady uży­cia
Tak więc to były moje rodzaje „gim­bu­sów“ jakie można spo­tkać w gim­na­zjum.
Gim­bus to stan umy­słu

gimbusiarski

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
cha­rak­te­ry­styczny dla gim­busa, gim­bazy.
Przy­kłady uży­cia
Należy wspo­mnieć o prze­kli­na­niu i gim­bu­siar­skich tek­stach typu „swag“ „yolo“.

gitesowy

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Fan­ta­styczny, wspa­niały, w porządku.
Przy­kłady uży­cia
„Patrz­cie, jakie Tomek ma gite­sowe oku­lary sło­neczne!„
„Ten wypad do kina był gite­sowy!„
Pocho­dze­nie wyrazu
Przy­miot­nik utwo­rzony od słowa git, które wywo­dzi się z gwary wię­zien­nej i ozna­cza osobę gryp­su­jącą.
Marek Łaziń­ski
Git jak wiele innych słów z jidysz zasi­liło stara gwarę wię­zienną, ale też miej­ski język potoczny bez pośred­nic­twa gwary prze­stęp­czej. Pier­wot­nie git lub gites (łączone z par­ty­kułą) zna­czyło po pro­stu ‘dobry’.

gleba

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Zali­czyć glebę – prze­wró­cić się
Przy­kłady uży­cia
Wczo­raj było tak śli­sko na dro­dze, że zali­czy­łem glebę.

glebnąć się, glebować, przyglebić, zglebować

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
1. Upaść, prze­wró­cić się
2. Iść spać, poło­żyć się.
Przy­kłady uży­cia
Zresztą trzeba iść gleb­nąć się w łóżko bo prze­cież zegarki prze­sta­wiamy do przodu i jutro bydzie zgon.
Robi­łem coraz więk­sze wah­nię­cia na boki i górę aby nie przy­gle­bić

guglować / wyguglować

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Szu­kać cze­goś w inter­ne­cie, uży­wa­jąc wyszu­ki­warki Google.
Przy­kłady uży­cia
Jak nie to koniecz­nie musisz ją ‘wygu­glo­wać’ ;)))
Pocho­dze­nie wyrazu
Od nazwy wyszu­ki­warki Google. Dziś ta postać jest popu­lar­niej­sza niż noto­wane przez B. Cha­ciń­skiego „guglać”.

hajs

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Pie­nią­dze
Marek Łaziń­ski
Raczej hajs (D hajsu) niż hajz (tak w nade­sła­nym haśle). Kolejna potoczna nazwa pie­nię­dzy. Uży­wana chyba od prze­łomu tysiąc­leci, stop­niowo zastę­po­wała kró­lu­jąca w latach dzie­więć­dzie­sią­tych kasę oraz jesz­cze wcze­śniej­sze forsę i szmal. Nie wiem, skąd się wziął hajs. Układ gło­sek suge­ruje pocho­dze­nie angiel­skie lub nie­miec­kie. Może od nie­miec­kiego heiss ‘gorący’. W końcu już wcze­śniej nazy­wa­li­śmy za Niem­cami pie­nią­dze kok­sem.
Ze wszyst­kich potocz­nych nazw pie­nię­dzy naj­wy­żej cenię poczciwa forsę, która pocho­dzi od fran­cu­skiego force ‘siła’ (dalej od łaciń­skiego for­tis ‘mocny’). Forsa była pier­wot­nie zbie­rana kon­kret­nie na coś, a nie dla samej sie­bie. Jakże banalna jest przy tym kasa (fone­tycz­nie od ang. cash, skon­ta­mi­no­wana zna­cze­niowo z zawar­to­ścią kasy w zna­cze­niu pier­wot­nym).

halo

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
„No, halo?!” — naprawdę? opa­mię­taj się, coś ty!, prze­cież
Przy­kłady uży­cia
No, halo! To nie jest nor­malne.
To ja robi­łam, no halo …

hastag / hasztag

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Zna­czek # (hash) poprze­dza­jący słowa klu­czowe, dzięki któ­rym wpis na twe­ete­rze czy por­talu spo­łecz­no­ścio­wym będzie łatwiej­szy do zna­le­zie­nia.
Przy­kłady uży­cia
…spa­mo­wa­nie hasz­ta­gami nigdy nie było tak łatwe …
I Insta­gram. Jak wejdę, to koniec. Hasz­tag za hasz­ta­giem i ej, patrz jakie ładne!
#Sel­fie — inter­ne­towy hit, hasz­tag co dru­giego zdję­cia na Insta­gra­mie czy Tum­bl­rze. 

hasztagować

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Ozna­czać słowa klu­czowe w pod­pi­sie zdjęć lub we wpi­sach inter­ne­to­wych hasz­ta­giem.
Przy­kłady uży­cia
#jutro #nie­dziela #po #nie­dzieli #ponie­dzia­łek #ósma #w #szkole #szó­sta #trzy­dzie­ści #wsta­nie #dupa #nie­długo #święta #yea #nie #bd #szkoły #ale będzie #zimno #brrr #xD #hasz­ta­guje #na #potege #xD #pomóż­cie #hasz­ta­go­wać #nudy #wtf #?
Zasta­na­wiało mnie jesz­cze, po co wrzu­cać zdję­cie jak ktoś dajmy na to stoi z piłką i wyja­śniać wszystko hasz­ta­gami — #piłka #boisko. Albo lepiej #ball, bo hasz­ta­go­wać po pol­sku to przy­pał.
Pocho­dze­nie wyrazu
Słowo nowe, poja­wiło się w sierp­niu 2014

haul

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
pre­zen­ta­cja pro­duk­tów „upo­lo­wa­nych” na zaku­pach.
Przy­kłady uży­cia
Ostat­nio kupi­łam sporo nowych kosme­ty­ków, więc chcę w naj­bliż­szym cza­sie zro­bić dla was haul.

hejcić / zhejcić (shejcić)

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Wyra­żać pełne nie­na­wi­ści opi­nie na temat kogoś lub cze­goś dla samej przy­jem­no­ści nego­wa­nia czy­ichś poglą­dów, zacho­wań itp.
Przy­kłady uży­cia
Skoro Ty obga­du­jesz regu­lar­nie wszyst­kich, ja będę Cię hej­cić. 
Co do innych: lać się w mur, bo to, że ona nie lubi tych Pul­lip i reszty, nie świad­czy, że musi­cie ją hej­cić.
Czy można hej­cić Wał­brzych miesz­ka­jąc w Świd­nicy? Wał­brzych można zawsze hej­cić, ale to Wał­brzych się zmie­nia, wszę­dzie coś budują. 
Jak chcesz hej­cić to się cho­ciaż zalo­guj.
Czemu ludzie hejcą One direc­tion?
Weszłam ostat­nio na jej blog, żeby coś shej­cić
Byleby shej­cić. Byleby komuś poci­snąć.
Pocho­dze­nie wyrazu
Pierw­sze uży­cie kwie­cień 2013; od hate – ang. nie­na­wi­dzić
Marek Łaziń­ski
Tra­dy­cyj­nie przed „h” wybie­ramy przed­ro­stek „z”, „sh” jest typowe dla języka angiel­skiego. Jed­nak w tym przy­padku przed­ro­stek „s” jest praw­do­po­dob­nie bar­dziej pro­duk­tywny niż „z”.

hejt

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Obra­ża­nie kogoś w Inter­ne­cie. Wypo­wiedź pełna nie­na­wi­ści, bez kon­struk­tyw­nych argu­men­tów, powo­du­jąca kłót­nię na forach inter­ne­to­wych.
Przy­kłady uży­cia
Pew­nie będzie poru­sza­nych sporo waż­nych tema­tów doty­czą­cych odpo­wie­dzial­no­ści za słowo, doty­czą­cych hejtu, mode­ra­cji dys­ku­sji w całym inter­ne­cie.
Ty potra­fisz wycią­gnąć odpo­wied­nie argu­menty jak Ci się zechce, kto inny też… ale wiele osób robi hejt dla hejtu nawet nie zna­jąc danego roz­wią­za­nia. 
Któ­rej strony, fan­page czy kanału na YouTu­bie nie odwie­dzisz, wszę­dzie hejty.

hejter

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Osoba, która wcho­dzi na fora, blogi wyłącz­nie po to, żeby wyra­żać nega­tywne, pełne nie­na­wi­ści opi­nie, obra­żać, pro­wo­ko­wać kłót­nie (tro­chę jak troll).
Odmiana
D. lp. –a, M. lm –rzy.
Przy­kłady uży­cia
Z hej­te­rem nie wygrasz. Jego argu­menty ( czę­sto na bar­dzo niskim pozio­mie ) są tylko do pośmia­nia, a nie do trak­to­wa­nia ich na poważ­nie.

hejterka

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Dziew­czyna hej­ter
Przy­kłady uży­cia
Zła hej­terka mogłaby napi­sać kole­żance złego kom­cia, bo jej nie lubi, bo jest głu­pia, gruba czy z innego kre­tyń­skiego powodu.

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Zaję­cie pole­ga­jące na wypi­sy­wa­niu zło­śli­wych nega­tyw­nych komen­ta­rzy w Inter­ne­cie.
Odmiana
W tym zna­cze­niu blm.
Przy­kłady uży­cia
To nie kawał, ale kawał dobrej hej­ter­skiej roboty. Wiesz, co to hej­terka, no nie?
 

hejterstwo

Przy­kłady uży­cia
Całe zja­wi­sko hej­ter­stwa wywo­dzi się z kręgu sub­kul­tury hip-hopowej

hi five / high five

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Piątka! Cześć! – przy­wi­ta­nie połą­czone z klep­nię­ciem otwar­tej dłoni osoby, z którą się witamy, wysoko nad głową.
Odmiana
nie­odmienne
Pocho­dze­nie wyrazu
ang. wysoka piątka. Ze względu na podobną wymowę high jest wymienne z hi (cześć).

hipster

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Osoba, która chce ucho­dzić za bar­dzo eks­tra­wa­gancką, sno­bu­jąca się na modne rze­czy – pro­dukty Apple’a, stare rowery miej­skie, dziwne ubra­nia, gadżety; snob. Wcze­śniej: osoba wyprze­dza­jąca główny nurt (main­stream).
Odmiana
D. lp. –a, M. lm –rzy.
Przy­kłady uży­cia
O hip­ste­rach mówi się dużo, a pisze jesz­cze wię­cej.

hipsterka

Przy­kłady uży­cia
A tak naprawdę jeste­ście zwy­kłe hip­sterki pozerki.

hipsterski

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Typowy dla hip­stera; retro, vin­tage
Przy­kłady uży­cia
Hip­ster­ski rower.

HP (wym. ha pe)

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
W grach kom­pu­te­ro­wych punkty życia.
Przy­kłady uży­cia
Skąd brać HP przy 70lv jeśli kra­dzież życia wynosi 0% ?
Pocho­dze­nie wyrazu
ang. health points (punkty zdro­wia)

informejszyn

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Infor­ma­cja, wia­do­mość
Przy­kłady uży­cia
A, i jesz­cze jedna infor­mej­szyn.
Pocho­dze­nie wyrazu
ang.

inst

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Insta­gram, foto­gra­ficzny por­tal spo­łecz­no­ściowy.
Odmiana
D. lp. –u, Ms. inście; blm.
Przy­kłady uży­cia
Oczy­wi­ście obser­wuję na inście.

 

instagramować

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
wsta­wiać zdję­cia na Insta­gram
Przy­kłady uży­cia
Gdy się spo­ty­kam z nimi to po pro­stu roz­ma­wiam, bez cze­ki­no­wa­nia, insta­gra­mo­wa­nia, spraw­dza­nia fejsa (choc mam na to wielka ochote).
Wła­śnie zaczą­łem insta­gra­mo­wać, także jak macie tam konto, to zapra­szam do obser­wo­wa­nia.

instalować się / zainstalować się

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Przy­być, dotrzeć gdzieś.
Przy­kłady uży­cia
Zaraz się u cie­bie zain­sta­luję.

integral

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Wyjazd inte­gra­cyjny
Marek Łaziń­ski
Cie­kawa nazwa, nawią­zuje do zna­cze­nia inte­gralny ‘kom­pletny’, koja­rzy się tez ze sty­lem ofi­cjal­nym i tech­nicz­nym (nazwy frak­tal, ter­mi­nal). Nazwa reali­zuje czę­sty w pol­sz­czyź­nie wzór skra­ca­nia nazwy dwu­wy­ra­zo­wej do wyrazu będą­cego pod­stawą przy­miot­nika. Tele­fon kmór­kowy nazy­wamy komórką, a wyjazd inte­gra­cyjny wpraw­dzie nie inte­gra­cją, ale inte­gra­lem.

jazda

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Sytu­acja pełna wra­żeń, czę­sto wesoła; zabawa.
Przy­kłady uży­cia
Ale jazda!
Nie­zła jazda.
Komen­tarz
Słowo co naj­mniej trzy­dzie­sto­let­nie.

kaban

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Auto­bus
Odmiana
B. lp. = D. lp. kabana, B. lm = M. lm. kabany (jak w zna­cze­niu pod­sta­wo­wym)
Marek Łaziń­ski
Bizony, desko­rolki, gnioty, migi, ogórki, sztyw­niaki, trajtki, u-booty, ziutki, a nawet eko­logi (odmiana nie­mę­sko­oso­bowa) to różne nazwy potoczne war­szaw­skich auto­bu­sów, tro­lej­bu­sow i tram­wa­jów róż­nych marek. Naj­bar­dziej znane są ogórki, które wożą nas po mie­ście w Noc Muzeów. Przy tak boga­tej wyobraźni pasa­że­rów nie dziwi i kaban, ory­gi­nal­nie ‘wieprz’ lub ‘dzik’, stąd kaba­nos. Słowo to bywało uży­wane na ozna­cze­nie cze­go­kol­wiek dużego, jed­nak nie sły­sza­łem, by tak nazy­wano auto­busy. (W komen­ta­rzu wyko­rzy­sta­lem pracę magi­ster­ską nt. słow­nic­twa zwią­za­nego z komu­ni­ka­cją miej­ską w War­sza­wie, którą wła­śnie powstała pod moim kie­run­kiem).

kabona

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Pie­nią­dze, kasa.
Przy­kłady uży­cia
Chcesz browca, płać kabonę.

kaloryfer

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Szczu­pły, umię­śniony brzuch.
Przy­kłady uży­cia
Widzia­łaś, jaki on ma kalo­ry­fer?

kebs

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Kebab
Przy­kłady uży­cia
Idziemy na kebsa?

kiełba

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Kieł­basa.
Przy­kłady uży­cia
Chwała za Insta­grama, przy­naj­mniej na zdję­ciu kiełbę zoba­czy­łam 😉

kissek (zwykle w lm.)

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Pozdro­wie­nia
Przy­kłady uży­cia
Lovki, kis­ski, fore­verki z nad morza dla wszyst­kich!

klik

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
link
Przy­kłady uży­cia
jeśli możesz to pokil­kaj w kliki w poście u mnie!

klimat, często w lm. klimaty

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Atmos­fera, styl, nastrój
Przy­kłady uży­cia
Nie moje kli­maty.
Na pewno od wio­sny będzie zdo­bił i strzegł mojego tarasu, bo ide­al­nie wpa­so­wał się w jego kli­mat.

kom

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
komen­tarz na por­talu spo­łecz­no­ścio­wym, na blogu.
Przy­kłady uży­cia
Kom za kom?

konkretny

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
nie­zły, fajny
Przy­kłady uży­cia
sie­mano, znajde jakiś kon­kretny moni­tor 24–27″ do 1000zl?

kosa

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Pała, jedynka – ocena szkolna.
Przy­kłady uży­cia
Mam kosę z matmy i wiem, że przy­słu­guje mi warun­kowe, ale cho­dzi o to, że nie mam jak iść na poprawkę z róż­nych powo­dów.

kot

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
„Ale kot” – mówi się o kimś, kto zro­bił coś nadzwyczajnego.

ksiutek

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Coś małego.
Marek Łaziń­ski
Już w słow­niku war­szaw­skim (1900−1927) noto­wany jest ksiut jako piesz­czo­tliwa nazwa dzie­cięca. Rów­nie stare są w gwa­rze war­szaw­skiej ksiuty, czyli flirt, zabawy ero­tyczne (np. u Wie­cha). Ksiu­tek jest więc mocno osa­dzony w tra­dy­cji, choć w tej for­mie z przy­rost­kiem -ek jest to wyraz nowy, nie­no­to­wany w NKJP.

kurdix

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Żar­to­bliwe prze­kleń­stwo.
Marek Łaziń­ski
Kolejne eufe­mi­styczne prze­kształ­ce­nie naj­po­pu­lar­niej­szego pol­skiego prze­kleń­stwa. Samo kurde (nie wiem, skąd ta zamiana w na d) noto­wane jest w lite­ra­tu­rze już było już w latach sześć­dzie­sią­tych. Kur­dix jest prze­kształ­ce­niem nie tylko samego kurde, ale i kurvix zna­nej z bajek kapi­tana Bomby galak­tyki Kurvix. Nie wiem tylko, czy prze­kleń­stwo kur­dix jest rze­czy­wi­ście uży­wane, czy też oka­zjo­nalne.
Słowo źro­dłowe, nie­eu­fe­mi­styczne — kurwa — znane jest w pol­sz­czyź­nie (i noto­wane jako wyzwi­sko w rotach sądo­wych) już od XV w. Naj­praw­do­po­dob­niej kon­ty­nu­uje ono wspólny rdzeń indo­eu­ro­pej­ski *kour w zna­cze­niu jesz­cze nie­obel­ży­wym ‘kobieta nie­za­mężna’, ale już nie­miec­kie Hure i angiel­skie whore są rów­nie obe­lżywe jak pol­skie, tyle że uży­wane wyłącz­nie jako obe­lga, a nie wykrzyk­nik i prze­ryw­nik.

lajk

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Ozna­cze­nie na face­bo­oku postu, sta­tusu innego użyt­kow­nika, wska­zu­jące, że nam się to podoba, zga­dzamy się z tym.
Odmiana
D. lp. lajka; B. lp. lajka
Przy­kłady uży­cia
Dać lajka.
Chyba zbyt nisko oce­niasz moc fejs­bu­ko­wych laj­ków (prze­cież wykar­miły już tyle dzieci w Afryce…), albo zbyt wysoko „doro­bioną“ filo­zo­fię.
Bo lajk to tylko miły gest.
Lajki służą przede wszyst­kim roz­rywce i ozna­cza się nimi rze­czy przez sie­bie lubiane, jak sama ich nazwa wska­zuje.

lajkować / lajknąć / zalajkować

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
(ang. like — lubić) lubić, wyra­żać apro­batę, uży­wane głów­nie wtedy, kiedy mowa o „polu­bie­niu“ zdjęć, sta­tu­sów itp. na por­talu spo­łecz­no­ścio­wym Face­book.
Przy­kłady uży­cia
Ktoś kie­dyś powie­dział, że laj­ko­wa­nie swo­jego posta to jak przy­bi­cie samemu sobie piątki 😀
Czy tylko ja sądzę, że przy­cisk „lubię to“ służy GŁÓWNIE wyróż­nie­niu jakie­goś sta­tusu po to, by moi zna­jomi to zoba­czyli — bo prze­cież jak „lajknę“ coś, to oni to też zoba­czą tak, jak­bym im np. to pole­cała?
hej kto by mógł lajk­nąć mojego bloga oso­bi­stego ?? z góry dzięki tym któ­rzy lajkną.
Pocho­dze­nie wyrazu
Laj­ko­wac i zalaj­ko­wać poja­wiły się razem z Face­bo­okiem ok. 2009 roku, lajk­nąć jest now­sze – 2013 rok.
Miro­sław Bańko
Lajki pocho­dzą od fejs­bu­ko­wego “I like it!”, które prze­ło­żono na pol­ski myl­nie jako “Lubię to!” zamiast użyć wła­ści­wej w tej sytu­acji for­muły “Podoba mi się!”. Ta pomyłka sta­wia w podej­rza­nym świe­tle lubiki, lan­so­wany przez nie­któ­rych pol­ski odpo­wied­nik laj­ków. Jeśli jed­nak nie lajki i nie lubiki, to co? Może podo­ba­sie (od mia­now­nika lp podo­baś), dla miło­śni­ków zdrob­nień podo­baśki. Ale co wtedy zro­bić z laj­ko­wać? Oczy­wi­ście zamie­nić na podo­ba­sić.

lansówka

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Zarówno zacho­wa­nie, przed­miot, część ubra­nia, dzięki któ­remu osoba się pro­muje; rów­nież sama osoba się lan­su­jąca. Dzięki posia­da­niu pew­nych przed­mio­tów lub zacho­wy­wa­niu się w okre­ślony spo­sób taka osoba chce być zauwa­żona, poczuć się ważna. Uży­wane z lek­ce­wa­że­niem.
Przy­kłady uży­cia
Kami­zelka lan­sówka brą­zowa z baran­kiem wewnątrz.
Żel , papie­ros i lan­sówka na sta­rówce , bo ja gram w piłkę w Sto­milu , tak się koń­czy …
…domówka to domówka. to raczej nie jest domówka tylko po pro­stu zwy­kła lan­sówka poka­zówka 😉
Kupuję pol­skie, skó­rzane obu­wie a buty spor­towe (nie mówię o pumach itd. bo to są pseu­do­spor­tówki czyli lan­sówki) w skle­pach spor­to­wych. 
Nie­stety obecny bur­mistrz w swo­jej lan­sówce tylko chce wyglą­dać jak cukie­re­czek w papierku.

legitka

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Legi­ty­ma­cja
Przy­kłady uży­cia
Zapo­mnia­łem legitki.

leżing

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Odpo­czy­nek, nic­nie­ro­bie­nie.
Przy­kłady uży­cia
Wolne popo­łu­dnie, czas na leżing!
Komen­tarz
Doda­nie angiel­skiego przyrostka-ing do czy­sto pol­skiego rdze­nia bywa wyko­rzy­sty­wane w celach komicz­nych w rekla­mie — łom­żing oraz w języku potocz­nym, por. opier­da­ling.

lookbook

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Kilka kre­acji, out­fi­tów zapre­zen­to­wa­nych jed­no­cze­śnie w fol­de­rze, fil­miku itp.
Przy­kłady uży­cia
Będę krę­cić różne tagi, vlogi, look­bo­oki.
Posta­no­wi­łam, że zamiast pisać post z ootd to nagram look­book.

lovciać / lofciać

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Kochać, bar­dzo lubić.
Przy­kłady uży­cia
Lof­ciam cię.
Pocho­dze­nie wyrazu
ang. love
.

lovek (zwykle w lm.)

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Pozdro­wie­nia
Przy­kłady uży­cia
Lovki, kis­ski, fore­verki z nad morza dla wszystkich!

lustereczko

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Nawza­jem.
Przy­kłady uży­cia
– Smacz­nego!
– Luste­reczko mor­deczko!
Pocho­dze­nie wyrazu
Z języka kie­row­ców roz­ma­wia­ją­cych przez CB-radio słowo prze­szło do języka mło­dzieży.

luz / luzik

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
W porządku, nie ma sprawy, oczy­wi­ście.
Przy­kłady uży­cia
– Przy­je­dziesz do mnie dzi­siaj?
– Luz.
Strona 1 z 3123