korpus języka młodzieży początku XXI wieku

gitesowy

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Fan­ta­styczny, wspa­niały, w porządku.
Przy­kłady uży­cia
„Patrz­cie, jakie Tomek ma gite­sowe oku­lary sło­neczne!„
„Ten wypad do kina był gite­sowy!„
Pocho­dze­nie wyrazu
Przy­miot­nik utwo­rzony od słowa git, które wywo­dzi się z gwary wię­zien­nej i ozna­cza osobę gryp­su­jącą.
Marek Łaziń­ski
Git jak wiele innych słów z jidysz zasi­liło stara gwarę wię­zienną, ale też miej­ski język potoczny bez pośred­nic­twa gwary prze­stęp­czej. Pier­wot­nie git lub gites (łączone z par­ty­kułą) zna­czyło po pro­stu ‘dobry’.