korpus języka młodzieży początku XXI wieku

Debata w BUW-ie

We środę 17 grud­nia 2014 r. w Biblio­tece Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego odbyła się debata pod­su­mo­wu­jąca pro­jekt Labo­ra­to­rium języ­ko­wego poświę­cona języ­kowi mło­dzieży, pre­zen­ta­cji kor­pusu języka mło­dzieży war­szaw­skiej i próby słow­ni­ko­wej opra­co­wa­nych na bazie mate­ria­łów zebra­nych przez mło­dzież. W spo­tka­niu wzięli udział zapro­szeni goście, znawcy języka (nie tylko mło­dzie­żo­wego) i auto­rzy licz­nych słow­ni­ków: prof. Jerzy Bral­czyk, prof. Miro­sław Bańko oraz red. Bar­tło­miej Cha­ciń­ski, któ­rzy m.in. sko­men­to­wali słowa nale­żące do slangu mło­dzieży, takie jak np. „epicki“, „YOLO“, „łycha“ czy „melanż“, oraz opo­wie­dzieli, dla­czego bra­kuje im takich słów jak „klawy“ czy „forsa“. Zapra­szamy do obej­rze­nia zdjęć i filmu ze spotkania.

 

Warsztaty w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego

W czwar­tek 27 listo­pada ucznio­wie Labo­ra­to­rium spo­tkali się z dr Iza­belą Winiarską-Górską na warsz­ta­tach w Biblio­tece Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego. Zapra­szamy do obej­rze­nia zdjęć z warsz­ta­tów.

Iza­bela Winiarska-Górska, O kor­pu­sach w wie­kach dawnych

Laboratorium językowe na PALC-u

W ramach kon­fe­ren­cji PALC (Prac­ti­cal Appli­ca­tions of Lan­gu­age Cor­pora) w Łodzi 21 listo­pada 2014 r. Mar­cin Będ­kow­ski przed­sta­wił infor­ma­cje o pro­jek­cie „Labo­ra­to­rium języ­kowe: kor­pus języka mło­dzieży“ oraz przy­kła­dowe kwe­rendy z Kor­pusu Języka Mło­dzieży War­szaw­skiej. Poni­żej slajdy z prezentacji.

Wykład w XXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego

W środę 19 listo­pada w XXVII Liceum Ogól­no­kształ­cą­cym im. Jaro­sława Dąbrow­skiego prof. Marek Łaziń­ski opo­wie­dział o kor­pu­sie języka mło­dzieży. Zapra­szamy do obej­rze­nia wykładu i zdjęć ze spo­tka­nia.


Wywiad dla Wspólnego Mianownika

Zapra­szamy do prze­czy­ta­nia wywiadu, któ­rego udzie­lili prof. Marek Łaziń­ski oraz dr Iza­bela Winiarska-Górska dla por­talu Wspólny Mia­now­nik. Wywiad dostępny po klik­nię­ciu w zdję­cie poniżej.

Wyjazd do Krakowa

Dnia 26 marca 2014 r. uczest­nicy pro­jektu mieli oka­zję uczest­ni­czyć w zaję­ciach pro­wa­dzo­nych przez pra­cow­ni­ków Insty­tutu Języka Pol­skiego PAN w Kra­ko­wie. Pod­czas spo­tka­nia zespół Insty­tutu przed­sta­wił m.in., w jaki spo­sób powstaje Wielki Słow­nik Języka Pol­skiego. Zapra­szam do obej­rze­nia zdjęć z wyjazdu.

Warsztaty dla uczniów Bachmackiej

W środę 5 lutego odbyły się kolejne warsz­taty w ramach Labo­ra­to­rium języ­ko­wego. Tym razem na Wydziale Polo­ni­styki w zaję­ciach uczest­ni­czyli ucznio­wie Spo­łecz­nego Gim­na­zjum nr 4 STO wraz z opie­ku­nami: p. Ewą Zakrzew­ską oraz p. Szy­mo­nem Wró­blew­skim. Ucznio­wie Bach­mac­kiej prze­ćwi­czyli wszyst­kie etapy two­rze­nia kor­pusu i słow­nika języka mło­dzieży: nagry­wa­nie roz­mów oraz zapis zgodny z instruk­cją ano­ta­cji tek­stów kor­pusu mówio­nego. Ponadto omó­wi­li­śmy hasła nade­słane przez uczniów — ich pro­po­zy­cje uzu­peł­nie­nia bra­ków w słow­ni­kach języka pol­skiego, m.in. słowo faf­na­ście. Poni­żej zdję­cia oraz pre­zen­ta­cja ze spotkania.

Warsztaty w Milanówku

We wto­rek 4 lutego gości­li­śmy z warsz­ta­tami w Mila­nówku: w Gim­na­zjum Spo­łecz­nym „Brzo­zowa“ oraz Spo­łecz­nym Liceum Ogól­no­kształ­cą­cym nr 5. W pierw­szej czę­ści zajęć ucznio­wie poznali swoje zada­nia i cały pro­ces two­rze­nia słow­nika języka mło­dzieży. Nato­miast w dru­giej prze­ćwi­czyli wszyst­kie etapy: zare­je­stro­wali zaim­pro­wi­zo­waną roz­mową i spi­sali tekst zgod­nie z zasa­dami ano­ta­cji mate­riału prze­zna­czo­nego do kor­pusu. Zapra­szamy do obej­rze­nia zdjęć ze spotkania.

Warsztaty i wycieczka

W środę 29 stycz­nia na Wydziale Polo­ni­styki odbyły się warsz­taty dla uczniów XLI Liceum Ogól­no­kształ­cą­cego im. Joachima Lele­wela oraz XXXVII Liceum Ogól­no­kształ­cą­cego im. Jaro­sława Dąbrow­skiego w War­sza­wie. Zaję­cia doty­czyły opisu lek­sy­ko­gra­ficz­nego słów zgło­szo­nych przez uczest­ni­ków pro­jektu oraz zasad reje­stra­cji i spi­sy­wa­nia mate­riału do kor­pusu języka młodzieży.

Tego samego dnia w nieco więk­szej gru­pie uczest­ni­czy­li­śmy w wycieczce do Polsko-Japońskiej Wyż­szej Szkoły Tech­nik Kom­pu­te­ro­wych, w któ­rej mie­li­śmy oka­zję wysłu­chać wykładu dra Krzysz­tofa Szklan­nego. Pan Krzysz­tof opo­wie­dział nam o swo­jej pracy ze stu­den­tami, o tzw. foto­gra­fii ultra­szyb­kiej oraz o spo­so­bach syn­te­zo­wa­nia mowy, czyli o tym, co trzeba zro­bić, aby nauczyć kom­pu­ter czy­tać dowolny tekst.

Zapra­szamy do obej­rze­nia zdjęć i obej­rze­nia wykładu.

Pierwsze warsztaty za nami!

Wczo­raj Wydział Polo­ni­styki UW odwie­dzili ucznio­wie Spo­łecz­nego Gim­na­zjum nr 4 im. Wła­dy­sława Grab­skiego w War­sza­wie wraz z opie­kunką zespołu Panią Beatą Swe­bo­dziń­ską. Pod­czas warsz­ta­tów gim­na­zja­li­ści przy­go­to­wali pod kie­run­kiem prof. Marka Łaziń­skiego opis lek­sy­ko­gra­ficzny dwóch słów, któ­rych brak w słow­ni­kach sami dostrze­gli i zgło­sili, mia­no­wi­cie: kam­pić oraz… gejoza. Ucznio­wie poznali także zasady nagry­wa­nia i spi­sy­wa­nia roz­mów, które posłużą do budowy kor­pusu języka mło­dzieży. Zapra­szamy do obej­rze­nia zdjęć ze spotkania!

 

Strona 1 z 212