korpus języka młodzieży początku XXI wieku

Debata w BUW-ie

We środę 17 grud­nia 2014 r. w Biblio­tece Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego odbyła się debata pod­su­mo­wu­jąca pro­jekt Labo­ra­to­rium języ­ko­wego poświę­cona języ­kowi mło­dzieży, pre­zen­ta­cji kor­pusu języka mło­dzieży war­szaw­skiej i próby słow­ni­ko­wej opra­co­wa­nych na bazie mate­ria­łów zebra­nych przez mło­dzież. W spo­tka­niu wzięli udział zapro­szeni goście, znawcy języka (nie tylko mło­dzie­żo­wego) i auto­rzy licz­nych słow­ni­ków: prof. Jerzy Bral­czyk, prof. Miro­sław Bańko oraz red. Bar­tło­miej Cha­ciń­ski, któ­rzy m.in. sko­men­to­wali słowa nale­żące do slangu mło­dzieży, takie jak np. „epicki“, „YOLO“, „łycha“ czy „melanż“, oraz opo­wie­dzieli, dla­czego bra­kuje im takich słów jak „klawy“ czy „forsa“. Zapra­szamy do obej­rze­nia zdjęć i filmu ze spotkania.