korpus języka młodzieży początku XXI wieku

Multimedia

Zdję­cia z debaty w BUW-ie (17.12.2014 r.)

 

Zdję­cia z warsz­ta­tów w BUW-ie (27.11.2014 r.)

Zdję­cia z wykładu w XXXVII LO im. Jaro­sława Dąbrow­skiego (19.11.2014 r.)

 

Zdję­cia z wycieczki do Kra­kowa (26.03.2014 r.)

Zdję­cia z warsz­ta­tów dla uczniów Spo­łecz­nego Gim­na­zjum nr 4 STO w War­sza­wie (05.02.2014 r.)

Zdję­cia z warsz­ta­tów dla uczniów Gim­na­zjum Spo­łecz­nego „Brzo­zowa“ oraz Spo­łecz­nego Liceum Ogól­no­kształ­cą­cego nr 5 w Mila­nówku (04.02.2014 r.)

Zdję­cia z warsz­ta­tów i wycieczki do PJWSTK oraz nagra­nie wykładu dra Krzysz­tofa Szklan­nego (29.01.2014 r.)

Zdję­cia z warsz­ta­tów, w któ­rych uczest­ni­czyli ucznio­wie Spo­łecz­nego Gim­na­zjum nr 4 w War­sza­wie (22.01.2014 r.)

Zdję­cia ze spo­tka­nia z zespo­łami uczniow­skimi (27.11.2013 r.)

Zdję­cia i film ze spo­tka­nia orga­ni­za­cyj­nego (15.11.2013 r.)