korpus języka młodzieży początku XXI wieku

O projekcie

Pro­jekt „Labo­ra­to­rium języ­kowe – kor­pus języka mło­dzieży początku XXI wieku” obejmuje:

  • stwo­rze­nie labo­ra­to­rium sku­pia­ją­cego spe­cja­li­stów od kor­pu­sów języ­ko­wych (języ­ko­znaw­ców i infor­ma­ty­ków), przy­go­to­wa­nie modułu zajęć meto­dycz­nych oraz warsz­ta­tów dla mło­dzieży i nauczy­cieli z odpo­wied­nio uprosz­czo­nymi pro­gra­mami korzy­sta­nia z kor­pusu w szkole;
  • wykłady i warsz­taty meto­dyczne dla nauczy­cieli mające na celu przy­spo­so­bie­nie ich do szer­szego wyko­rzy­sta­nia kor­pu­sów w dydak­tyce; stwo­rze­nie strony inter­ne­to­wej z mate­ria­łami i ćwiczeniami;
  • warsz­taty dla uczniów szkół gim­na­zjal­nych i lice­al­nych poka­zu­jące budowę i moż­li­wo­ści kor­pusu, typy infor­ma­cji, jakie można uzy­skać z niego. Zaję­cia i warsz­taty te mają przy­go­to­wać uczest­ni­ków pro­jektu do pracy badaw­czej sensu stricto, czyli:
  • opra­co­wa­nia „Kor­pusu Języka Mło­dzieży początku XXI wieku” (KJM).

Pro­po­no­wany w ramach Pro­jektu KJM będzie mini­kor­pu­sem opra­co­wa­nym według pro­gramu przy­go­to­wa­nego na potrzeby szkół. Nie­zbędną wie­dzę uczest­nicy posiądą pod­czas warsz­ta­tów w ramach labo­ra­to­rium języ­ko­wego. Pracę tę wyko­nają w swo­ich śro­do­wi­skach pod kie­run­kiem specjalistów.

KJM będzie gro­ma­dził tek­sty współ­cze­sne repre­zen­tu­jące socjo­lekt mło­dzieży. Ter­min socjo­lekt mło­dzieży jest tu rozu­miany w kate­go­riach opi­so­wych, a więc jako pol­sz­czy­zna tek­stów adre­so­wa­nych do mło­dzieży i  two­rzo­nych przez mło­dzież, nie w kate­go­riach  dyfe­ren­cju­ją­cych tę odmianę śro­do­wi­skową w sto­sunku do pol­sz­czy­zny ogól­nej. Śro­do­wi­sko lokalne – adre­sat i odbiorca  pro­jektu — to mło­dzież z jej kul­turą wyra­żoną w jej języku. Pro­jekt jest otwarty na uczest­nic­two uczniów niepełnosprawnych.

Część naukowa pro­jektu zakłada zgro­ma­dze­nie ok. 1 miliona słów z ok. 1000 tek­stów mło­dzie­żo­wych oraz  pod­zbiór ok. 100 tysięcy słów kor­pusu mówio­nego, uzy­ska­nego z nagrań. Pod­stawą kor­pusu będą tek­sty funk­cjo­nu­jące w kul­tu­rze mło­dzie­żo­wej, zarówno pisane przez mło­dzież gim­na­zjalną i lice­alną, jak i przez doro­słych dla odbiorcy mło­dzie­żo­wego (akcep­to­wa­nych przez mło­dzież). Listę tek­stów zespoły opra­cują pod okiem koor­dy­na­to­rów. Przy­go­to­wa­nie pro­por­cjo­nal­nej, zrów­no­wa­żo­nej gatun­kowo i sty­li­stycz­nie pod­stawy źró­dło­wej kor­pusu to ważny etap pracy, dający ogólne przy­go­to­wa­nie meto­do­lo­giczne do pracy badaw­czej.   Kor­pus obej­mo­wałby przede wszyst­kim tek­sty pio­se­nek mło­dzie­żo­wych, wypo­wie­dzi z popu­lar­nych forów inter­ne­to­wych, blo­gów, cza­so­pism oraz tzw. lite­ra­turę mło­dzie­żową, w tym tek­sty nad­sy­łane na mło­dzie­żowe kon­kursy literackie.

Praca przy kor­pu­sie powinna mieć także walor poznaw­czy i wycho­waw­czy, słu­żyć ma pozna­niu zja­wi­ska sze­roko rozu­mia­nej kul­tury mło­dzieży, jej nur­tów, bogactwa/ubóstwa, zagro­żeń. Gro­ma­dze­nie tek­stów jest oka­zją do pozna­nia insty­tu­cji i ani­ma­to­rów kul­tury dla mło­dzieży (wydaw­nictw, auto­rów, zespo­łów, auto­rów gier itp.).

W ramach Labo­ra­to­rium języ­ko­wego prze­wi­dziano też stwo­rze­nie „listy słów nie­obec­nych w słow­ni­kach”, czyli inter­ne­towy Słow­nik języka mło­dzieży oraz kon­fe­ren­cję spra­woz­daw­czą i naukową. W ramach pro­mo­cji pro­jektu koor­dy­na­to­rzy wybrani uczest­nicy pro­jektu wystą­pią w audy­cji radio­wej (lub telewizyjnej).