korpus języka młodzieży początku XXI wieku

Formularz słownikowy

Zaczy­namy budo­wać słow­nik języka mło­dzieży! Korzy­sta­jąc z poniż­szego for­mu­la­rza, zgła­szamy słowa nowe lub nowe zna­cze­nia słów już istniejących.


Instruk­cja wypeł­nia­nia formularza


Zasta­na­wia­jąc się, czy zgło­sić słowo, prze­glą­damy słow­niki dostępne bez­płat­nie w sieci:

  1. sjp.pwn.pl
  2. doroszewski.pwn.pl
  3. wsjp.pl
  4. sjp.pl
  5. ug.edu.pl/slang
  6. www.miejski.pl
  7. pl.wiktionary.org
  8. krzywish.republika.pl/skroty.htm

Zgła­szamy przede wszyst­kim te słowa, któ­rych nie ma inte­re­su­ją­cym nas zna­cze­niu w słow­ni­kach dru­ko­wa­nych i aka­de­mic­kich, opisy w słow­ni­kach ama­tor­skich trak­tu­jąc jako pomoc­ni­cze. Możemy zgło­sić słowo już noto­wane, żeby popra­wić jego opis. Jeśli słowo jest już w któ­rymś z wymie­nio­nych źró­deł, zaznaczmy to. Nie zgła­szamy nazw wła­snych: pseu­do­ni­mów, slan­go­wych nazw kon­kret­nych szkół, osie­dli itp., a także tzw. oka­zjo­na­li­zmów – wyra­zów stwo­rzo­nych ad hoc dla zabawy, które koń­czą swój żywot po jed­nej lub kilku rozmowach.

Zgło­szone słowo pojawi się na stro­nie pro­jektu z korektą lub komen­ta­rzem zawo­do­wych lek­sy­ko­gra­fów (mamy prawo odrzu­cić pro­po­zy­cję, jeśli nie jest rze­czy­wi­ście nowa i roz­po­wszech­niona). Autor zgło­sze­nia może pozo­stać ano­ni­mowy, choć możemy także umie­ścić nazwi­sko na stro­nie. W tym dru­gim wypadku zgła­sza­jący słowa weź­mie udział w loso­wa­niu nagród: słow­ni­ków z dedy­ka­cją redaktorów.

* (ozna­cza pole wymagane)