korpus języka młodzieży początku XXI wieku

Materiały dla nauczycieli

Poni­żej zamiesz­czamy sce­na­riu­sze lek­cji do wyko­rzy­sta­nia przez nauczy­cieli języka pol­skiego uczą­cych w gim­na­zjach bądź lice­ach. Przed­sta­wione mate­riały to pro­po­zy­cje zajęć poświę­co­nych języ­kowi pol­skiemu zgodne z zapi­sem pod­stawy pro­gra­mo­wej przy­go­to­wane przez języ­ko­znaw­ców, wykła­dow­ców Wydziału Polo­ni­styki Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego oraz nauczy­cieli gim­na­zjal­nych i lice­al­nych. Ucznio­wie, wyko­rzy­stu­jąc słow­niki oraz kor­pus, mogą na lek­cji zba­dać m.in. zna­cze­nia słów języka pol­skiego, ich pocho­dze­nie oraz zmien­ność w cza­sie, opi­sać meta­fory poję­ciowe leżące u pod­stawy róż­nych kon­struk­cji języ­ko­wych czy też prze­ana­li­zo­wać moż­li­wo­ści sło­wo­twór­cze języka pol­skiego. Wie­rzymy, że zaję­cia pro­wa­dzone zgod­nie z zamiesz­czo­nymi pro­jek­tami lek­cji posłużą zwięk­sze­niu zain­te­re­so­wa­nia uczniów pro­ble­ma­tyką języ­ko­znaw­czą, a nauczy­cie­lom pomogą ten cel osiągnąć.

Ponadto w dwóch obszer­nych zbio­rach sce­na­riu­szy znajdą Pań­stwo pro­po­zy­cję lek­cji poświę­co­nych lek­tu­rom szkol­nych spro­fi­lo­wa­nych jed­nak pod kątem ana­lizy języka i pojęć wyko­rzy­stu­ją­cej moż­li­wo­ści Naro­do­wego Kor­pusu Języka Polskiego.

Mag­da­lena Zawi­sław­ska, Meta­fory w naszym życiu, nasze życie w metaforach

Agnieszka Miko­łaj­czuk, Zro­zu­mieć fascy­na­cję. Pro­po­zy­cja zajęć poświę­co­nych pogłę­bie­niu rozu­mie­nia poję­cia ‘fascy­na­cja’ i pojęć pokrewnych

Iwona Bur­kacka, Ćwi­cze­nia sło­wo­twór­cze z wyko­rzy­sta­niem NKJP

Marzena Kamiń­ska, Zbiór sce­na­riu­szy lek­cji, cz. I

Marzena Kamiń­ska, Zbiór sce­na­riu­szy lek­cji, cz. II

Alek­san­dra Nałęcz-Zienkiewicz, Wizja ludz­kiego losu i reflek­sja egzy­sten­cjalna w Chło­pach Wła­dy­sława Sta­ni­sława Reymonta

Alek­san­dra Nałęcz-Zienkiewicz, Czy może być szczę­ściem to, czego nie pra­gniemy? Obo­wią­zek i szczę­ście w Lalce Bole­sława Prusa

Alek­san­dra Nałęcz-Zienkiewicz, Maszyny i ludzie. Obraz cywi­li­za­cji prze­my­sło­wej w Ziemi obie­ca­nej Wła­dy­sława Sta­ni­sława Reymonta

Alek­san­dra Nałęcz-Zienkiewicz, Obraz wiej­skiej wspól­noty w Chło­pach Wła­dy­sława Sta­ni­sława Reymonta

Mar­cin Będ­kow­ski, „Odpo­wied­nie dać rze­czy słowo“. Cha­rak­te­ry­styka języka Cypriana Norwida

Ewe­lina Sta­chura, Castin­gowe dzieci. Kształ­cimy nasze umie­jęt­no­ści językowe

Marzena Mro­czek, Ile Nor­wi­dow­skiego piękna jest w nas? Jaka metoda badaw­cza – taka odpowiedź


Kor­pus milio­nowy z instruk­cją obsługi inter­fejsu okienkowego