korpus języka młodzieży początku XXI wieku

Warsztaty w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego

W czwar­tek 27 listo­pada ucznio­wie Labo­ra­to­rium spo­tkali się z dr Iza­belą Winiarską-Górską na warsz­ta­tach w Biblio­tece Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego. Zapra­szamy do obej­rze­nia zdjęć z warsz­ta­tów.

Iza­bela Winiarska-Górska, O kor­pu­sach w wie­kach dawnych