korpus języka młodzieży początku XXI wieku

Laboratorium językowe na PALC-u

W ramach kon­fe­ren­cji PALC (Prac­ti­cal Appli­ca­tions of Lan­gu­age Cor­pora) w Łodzi 21 listo­pada 2014 r. Mar­cin Będ­kow­ski przed­sta­wił infor­ma­cje o pro­jek­cie „Labo­ra­to­rium języ­kowe: kor­pus języka mło­dzieży“ oraz przy­kła­dowe kwe­rendy z Kor­pusu Języka Mło­dzieży War­szaw­skiej. Poni­żej slajdy z prezentacji.