korpus języka młodzieży początku XXI wieku

Wyjazd do Krakowa

Dnia 26 marca 2014 r. uczest­nicy pro­jektu mieli oka­zję uczest­ni­czyć w zaję­ciach pro­wa­dzo­nych przez pra­cow­ni­ków Insty­tutu Języka Pol­skiego PAN w Kra­ko­wie. Pod­czas spo­tka­nia zespół Insty­tutu przed­sta­wił m.in., w jaki spo­sób powstaje Wielki Słow­nik Języka Pol­skiego. Zapra­szam do obej­rze­nia zdjęć z wyjazdu.