korpus języka młodzieży początku XXI wieku

Wykład w XXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego

W środę 19 listo­pada w XXVII Liceum Ogól­no­kształ­cą­cym im. Jaro­sława Dąbrow­skiego prof. Marek Łaziń­ski opo­wie­dział o kor­pu­sie języka mło­dzieży. Zapra­szamy do obej­rze­nia wykładu i zdjęć ze spo­tka­nia.