korpus języka młodzieży początku XXI wieku

facepalm / fajspalm

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
W Inter­ne­cie: tag wyra­ża­jący zaże­no­wa­nie, zała­ma­nie pozio­mem czy­jejś wypo­wie­dzi lub zacho­wa­nia. Pier­wot­nie gest zakry­cia twa­rzy dło­nią.
Odmiana
D. lp. –a, B.=D. lub M.
Przy­kłady uży­cia
Chcia­ła­bym opo­wie­dzieć krótką histo­rię pew­nej dziew­czyny, którą ser­decz­nie pozdra­wiam teraz z pod­łogi, i przez którą dalej mnie boli czoło od face­palma.
A z jakie­goś kon­kret­nego powodu ten face­palm, czy tak po pro­stu? ;P
Dosta­łam już uwagę, zosta­łam prze­sa­dzona dwa razy i zała­pa­łam pierw­sza jedynkę *fej­spalm* cóż, życie bie­gnie dalej.
Pocho­dze­nie wyrazu
Z angiel­skiego face – twarz, palm – dłoń.