korpus języka młodzieży początku XXI wieku

hejt

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Obra­ża­nie kogoś w Inter­ne­cie. Wypo­wiedź pełna nie­na­wi­ści, bez kon­struk­tyw­nych argu­men­tów, powo­du­jąca kłót­nię na forach inter­ne­to­wych.
Przy­kłady uży­cia
Pew­nie będzie poru­sza­nych sporo waż­nych tema­tów doty­czą­cych odpo­wie­dzial­no­ści za słowo, doty­czą­cych hejtu, mode­ra­cji dys­ku­sji w całym inter­ne­cie.
Ty potra­fisz wycią­gnąć odpo­wied­nie argu­menty jak Ci się zechce, kto inny też… ale wiele osób robi hejt dla hejtu nawet nie zna­jąc danego roz­wią­za­nia. 
Któ­rej strony, fan­page czy kanału na YouTu­bie nie odwie­dzisz, wszę­dzie hejty.