korpus języka młodzieży początku XXI wieku

Słownik

urwać

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Ale urwał! — mówimy, kiedy ktoś zrobi coś żało­snego i śmiesz­nego zara­zem.
Pocho­dze­nie wyrazu
Wyra­że­nie poja­wiło się pierw­szy raz w fil­miku opu­bli­ko­wa­nym na YouTu­bie w stycz­niu 2010 roku. Jest to komen­tarz do sytu­acji, kiedy samo­chody pró­bu­jące poko­nać wznie­sie­nie na oblo­dzo­nej jezdni w Szcze­ci­nie, zsu­wają się tyłem i ude­rzają kolejno w zapar­ko­waną na pobo­czu tak­sówkę.