korpus języka młodzieży początku XXI wieku

gimbaza

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
gim­na­zjum, ucznio­wie gim­na­zjum; także obraź­li­wie o fatal­nie, głu­pio zacho­wu­ją­cych się nasto­lat­kach.
Przy­kłady uży­cia
Mi jesz­cze rok gim­bazy został:D