korpus języka młodzieży początku XXI wieku

Słownik

samojebka

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Zdję­cie zro­bione z ręki zwy­kle tele­fo­nem komór­ko­wym; pol­ska wer­sja sel­fie.
Przy­kłady uży­cia
No, nie­zła samo­jebka.

sek

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Film kilku-, kil­ku­na­sto­se­kun­dowy.
Odmiana wyrazu
D. lp –a lub –u, B.=M. lub –a, M. lm –i.
Przy­kłady uży­cia
Stwórz cie­kawy film (nie seka :@ )
…mam nowe seki ale nie zro­bi­łam ich po pro­stu dla kasy.
Głu­pio mi mam 18lvl a ani razu nie robi­łam seku… thx spró­buje two­jej metody..

selfie / selfka

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Zdję­cie zro­bione samemu sobie, zwy­kle smart­fo­nem trzy­ma­nym w wycią­gnię­tej ręce, lub zdję­cie wła­snego odbi­cia w lustrze.
Przy­kłady uży­cia
Prze­stań pić i selfki se robić.
A w ogóle to kto by tam prze­wod­nika słuchał, selfki w zabyt­ko­wych lustrach się same nie zro­bią

selować

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
W grach kom­pu­te­ro­wych sprze­da­wać arte­fakty; z ang. sell.
Przy­kłady uży­cia
Kto bogaty w d3 i seluje igg za fg?
…napi­sa­lem mu co ma selo­wac, co zbie­rac zeby szybko zro­bic kasa ktora tak naprawde i tak malo do czego jest teraz potrzebna…

skiepścić

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Zepsuć, zro­bić źle.

Marek Łaziń­ski
Słowo stare, w sieci obecne od początku (wg webcorp.org 2003), znane i wcze­śniej.
Przy­kłady uży­cia
Tro­chę skiep­ści­łam ten post, bo nie jest do końca tak jak chcia­łam, ale coś się zaczyna wyja­śniać.

smoła z ust

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Ktoś prze­klina, wyraża się nie­cen­zu­ral­nie
Marek Łaziń­ski
Jeśli cho­dzi o meta­fo­ryczne nazwy sub­stan­cji, które wydo­by­wają się z ust, to w pol­skiej fra­ze­olo­gii wygrywa piana (takie są tez kolo­ka­cje w NKJP). Połą­cze­nia smoła z ust nie znaj­duje nie tylko w NKJP, ale nawet w wyszu­ki­warce Google. Warto spraw­dzić, czy to wyra­że­nie to nie oka­zjo­na­lizm. W nade­sła­nym haśle brak cyta­tów i loka­li­za­cji, nie wiem też, jak używa sęe tego wyra­że­niu w zda­niu: czy smoła z ust się leje, czy toczy (jak piana), a może jest to tylko rze­czow­ni­kowe okre­śle­nie sytu­acji? Smoła dobrze pasuje do okre­śle­nia prze­kleń­stwa, koja­rzy się prze­cież z bru­dem, a także z pie­kłem. Kon­klu­zja: nie  jestem pewien, czy takie wyra­że­nie rze­czy­wi­ście wymaga już odno­to­wa­nia w słow­niku, ale jeśli tak, to jest skon­stru­owane popraw­nie, obra­zowe i zro­zu­miałe.

smufi

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Kok­tajl z owo­ców i warzyw, zie­lony kok­tajl
Przy­kłady uży­cia
Wcią­gnij takie porządne smufi rano, i o sło­dy­czach z pew­no­ścią zapo­mnisz.
Pocho­dze­nie wyrazu
ang. smo­othie.

smutać

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
ktoś bar­dzo się smuci, jest nie­szczę­śliwy nagle posmut­niał
Odmiana
ja smu­tam
ty smu­tasz
on/ona/ono smuta
my smu­tamy
oni smu­tają
Przy­kłady uży­cia
Nie smu­taj.
Marek Łaziń­ski
Pierw­sze uży­cia tego cza­sow­nika w NKJP (z forów inter­ne­to­wych) pocho­dzą z roku 2005, można więc zało­żyć, że w roz­mo­wie poja­wił się jesz­cze wcze­śniej, ale nie­wiele. Jest to cie­kawe zastą­pie­nie cza­sow­nika zwrot­nego smu­cić się dery­wa­tem prost­szym, odmien­nym według naj­częst­szego w pol­sz­czyź­nie modelu koniu­ga­cyj­nego. Smu­tać lub smu­tać się, bo i w takiej postaci wystę­puje, jest brzmie­niowo bliż­sze okre­śle­nia smutno i smu­tek niż zmięk­czone smu­cić. Cza­sow­nik smu­cić (nie­zwrotny) ma zresztą od dzie­sią­tek lat oprócz zna­cze­nia pod­sta­wo­wego ‘mar­twić’ także dru­gie potoczne ‘maru­dzić’. Nie­wiel­kie jest nie­bez­pie­czeń­stwo pomy­le­nia smu­tać z rze­czow­ni­kiem smuta, który odnosi się do okresu zamętu w histo­rii Rosji. Warto wie­dzieć, że dzi­siej­szy rdzeń smut– zawiera histo­ryczny przed­ro­stek s– dodany do prar­dze­nia męt/mut. Wszy­scy Sło­wia­nie męt­ność wody prze­nie­śli meta­fo­rycz­nie na stan ducha.

smuteczek

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Wyraz zaże­no­wa­nia niskim pozio­mem cze­goś. Czę­sto w połą­cze­niu ze sło­wem „żal”.
Odmiana wyrazu
Zwy­kle w M. jako orzecz­nik.

snapować / posnapować

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
udo­stęp­niać zdję­cia i doku­menty na apli­ka­cji Snap­chat
Przy­kłady uży­cia
Posna­po­wa­li­śmy tro­chę z Fili­pem.

spierdalando

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Ucieczka, odwrót
Przy­kłady uży­cia
…to ja ogarka szybka i spier­da­lando na wykład
Jeden nabój na jed­nego prze­ciw­nika. Jak nie zabi­jesz pisto­le­tem, to dobi­jasz nożem lub sto­su­jesz starą sztukę walki spier­da­lando 🙂
Marek Łaziń­ski
Impre­sje śródziem­no­mor­skie w prze­kleń­stwach nie są nowe. W kome­dii „Giu­seppe w War­sza­wie” (1964) tytu­łowy boha­ter sły­szy „Spier­da­la­mento stąd”.

spoilerować

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
zdra­dzać treść filmu lub książki
Marek Łaziń­ski
Zapo­ży­cze­nie angiel­skie, ale nie­bez­po­śred­nie. Pocho­dzi być może od odkry­wa­nia spo­ilera który zasła­nia jakąś treść na stro­nie inter­ne­to­wej lub od zna­cze­nia spo­iler ‘cza­so­pi­smo, które wal­czy z innym kopiu­jąc jego tema­tykę’.

spoks

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Spoko (kolejna waria­cja sło­wo­twór­cza na temat tego skrótu).
Odmiana
Ndm.

spotować / zaspotować

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Zauwa­żyć kogoś
Marek Łaziń­ski
Popu­larna stra­te­gia wsta­wia­nia rdzeni angiel­skich angiel­skich do wzoru odmiany IV grupy koniu­ga­cyj­nej SJP z wymiana –owa-, –uje-. Tak two­rzy się więk­szość nowych pol­skich cza­sow­ni­ków, tak powstały i star­sze, choć nie jesz­cze stare mailo­wać czy ese­me­so­wać. Jeśli ostat­nie przy­kłady wypeł­niały lukę w języku, to spo­to­wać jest tylko sty­li­stycz­nym syno­ni­mem zauwa­żyć. świa­dec­twem mody na angielsz­czy­znę. Brzmi tro­chę jak z języka Pola­ków z Gre­en­po­intu, na pewno nie warte jest pro­pa­go­wa­nia, ale skoro już jest, trzeba opi­sać…
Słowo dość stare, w grach kom­pu­te­ro­wych sto­so­wane już 10 lat temu. Zna­czy chyba nie tylko zauwa­żyć (to wyraź­nie cza­sow­nik doko­nany momen­talny), lecz także ‘obser­wo­wać’. Ist­nieje też dery­wat zaspo­to­wać.

stylizacja

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
zestaw ubrań, biżu­te­rii, także maki­jaż, w któ­rym pre­zen­tują się nasto­lat­ko­wie pro­wa­dzący blogi modowe.
Przy­kłady uży­cia
świetne sty­li­za­cje, a szcze­gól­nie pierw­sza
Fajna sty­li­za­cja, a szcze­gól­nie bluza *-*

sub

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Sub­skryp­cja kanału na YouTu­bie.
Przy­kłady uży­cia
Daj suba!

suchar

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Nie­śmieszny lub stary dow­cip.

swag

Wymowa
swæɡ
Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
swag — Szpan, styl, lans
swag it out — lan­so­wać się, poka­zać swój styl
Przy­kłady uży­cia
„Wiem, że lubisz mój swag„
Fra­ze­olo­gia
swag it out
Pocho­dze­nie wyrazu
Słowo pocho­dzi z języka angiel­skiego, w któ­rym ma takie samo zna­cze­nie, jak po Pol­sku. Słowo „swag“ powstało po prze­kształ­ce­niu wyrazu swag­ger, który ma bar­dzo podobne zna­cze­nie, ale jest rza­dziej uży­wane w języku pol­skim. Swoją popu­lar­ność zdo­było w inter­ne­cie.
Marek Łaziń­ski
Słowo rze­czy­wi­ście nowe. Pierw­sze poświad­cze­nia zna­la­złem w roku 2012 (wcze­śniej tylko jako swag rap). A jed­nak mamy już dery­waty swa­go­wać i swa­go­wa­nie.

sweet focia / słit focia

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Zdję­cie por­tre­towe zro­bione samemu sobie smart­fo­nem.
Przy­kłady uży­cia
W Inter­ne­cie panuje moda na słit focie. 

sytuacja: taka sytuacja

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
W wyra­że­niu „taka sytu­acja” – wyobraź sobie; było tak. Roz­po­czyna się tym wypo­wiedź.
Przy­kłady uży­cia
Taka sytu­acja. Idziemy do Bie­dronki, po łosia, łoso­sia, mascar­pone, rucolę i to, co matce sroce wpad­nie w oko. 

szerować / zaszerować

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Udo­stęp­niać coś w Inter­ne­cie, naj­czę­ściej na por­ta­lach spo­łecz­no­ścio­wych.
Przy­kłady uży­cia
…uży­wam picasa jak potrzeba sze­ro­wać foty.

Pocho­dze­nie wyrazu
[/one_fourth]

share – udo­stęp­niać
ang.

sztos

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Coś wyso­kiej jako­ści, eks­tra.
Odmiana
D. lp –a, B=D.
Przy­kłady uży­cia
Szy­ku­jemy sztosa w tym tema­cie.
To był sztos.
Pocho­dze­nie wyrazu
Sztos to pier­wot­nie ‘ude­rze­nie w bilar­dzie’ (niem. Stoss ‘pchnię­cie), potem ‘dobre ude­rze­nie’ i prze­no­śnie: ‘szczę­ście w grze i w życiu’. Do nie­dawna słowo był cha­rak­te­ry­styczne dla języka prze­stęp­czego, por. film Sztos.

szwatoły

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
resztki, ścinki, far­focle
Marek Łaziń­ski
W słow­niku war­szaw­skim (1900−1927) szwa­toł to pła­tek śniegu, w róż­nych gwa­rach chełmińsko-dobrzyńskich i w języku kaszub­skim szwa­toł lub szwa­toły to zawie­sina lub lub wła­snie far­focle (to tez piękne słowo). Szwa­toł nie jest roz­po­wszech­niony we współ­cze­snej pol­sz­czyź­nie, wygląda na jakiś desant gwa­rowy. Czy tak się mówi w szkole?

słit / słitaśny / słitaśnie

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Ohyd­nie śliczny, cukier­kowy, tan­detny, kiczo­waty, prze­ry­so­wany; słowo czę­sto uży­wane z lek­ce­wa­że­niem (od ang. sweet – słodki).
Przy­kłady uży­cia
Słit blo­guś kuli­narny.
Mój słi­ta­śny blo­ga­sek o grach nie­długo koń­czy dwa lata
Wszyst­kie Żanetki chyba śpią już słitaśnie

Pocho­dze­nie wyrazu
Spo­lsz­czone ang. sweet – słodki. Pierw­sze uży­cia ok. 2010 roku