korpus języka młodzieży początku XXI wieku

halo

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
„No, halo?!” — naprawdę? opa­mię­taj się, coś ty!, prze­cież
Przy­kłady uży­cia
No, halo! To nie jest nor­malne.
To ja robi­łam, no halo …