korpus języka młodzieży początku XXI wieku

hipster

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Osoba, która chce ucho­dzić za bar­dzo eks­tra­wa­gancką, sno­bu­jąca się na modne rze­czy – pro­dukty Apple’a, stare rowery miej­skie, dziwne ubra­nia, gadżety; snob. Wcze­śniej: osoba wyprze­dza­jąca główny nurt (main­stream).
Odmiana
D. lp. –a, M. lm –rzy.
Przy­kłady uży­cia
O hip­ste­rach mówi się dużo, a pisze jesz­cze wię­cej.