korpus języka młodzieży początku XXI wieku

bydło

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
[/one_fourth]

Robić / zro­bić bydło – zacho­wy­wać się skan­da­licz­nie (robić trzodę)
Przy­kłady uży­cia
Zro­bi­li­śmy bydło na wycieczce do muzeum.
Komen­tarz
Stare, co naj­mniej sprzed 30 lat. Cie­kawe, że bydlić zna­czyło już znacz­nie daw­niej – przed 700 laty — ‘zacho­wy­wać się’(Chytrze bydlą z pany kmie­cie), ale to nie średnio­wieczna poezja była źródłem popu­lar­no­ści bydła w slangu końca XX wieku.