korpus języka młodzieży początku XXI wieku

gimbus

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
gim­na­zja­li­sta; także obraź­li­wie o gło­śno, głu­pio zacho­wu­ją­cym się nasto­latku.
Przy­kłady uży­cia
Tak więc to były moje rodzaje „gim­bu­sów“ jakie można spo­tkać w gim­na­zjum.
Gim­bus to stan umy­słu