korpus języka młodzieży początku XXI wieku

amelinium

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
ame­li­nium — alu­mi­nium
Przy­kłady uży­cia
„to je ame­li­nium, tego nie poma­lu­jesz“.
Pocho­dze­nie wyrazu
Wyraz ten został użyty w fil­miku na You Tube.
Marek Łaziń­ski
Uży­cie ogra­ni­czone chyba na razie do tego jed­nego filmu oraz nawią­zań do niego. Zabawa w prze­sta­wia­nie sylab i gło­sek, szcze­gól­nie w wyra­zach obcych,i tak, by koja­rzyły się z innymi sło­wami, jest stara jak świat, ale to słowo na razie należy uznać za tzw. oka­zjo­na­lim i wstrzy­mać się z opi­sem lek­sy­ko­gra­ficz­nym.