korpus języka młodzieży początku XXI wieku

Słownik

informejszyn

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Infor­ma­cja, wia­do­mość
Przy­kłady uży­cia
A, i jesz­cze jedna infor­mej­szyn.
Pocho­dze­nie wyrazu
ang.

inst

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Insta­gram, foto­gra­ficzny por­tal spo­łecz­no­ściowy.
Odmiana
D. lp. –u, Ms. inście; blm.
Przy­kłady uży­cia
Oczy­wi­ście obser­wuję na inście.

 

instagramować

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
wsta­wiać zdję­cia na Insta­gram
Przy­kłady uży­cia
Gdy się spo­ty­kam z nimi to po pro­stu roz­ma­wiam, bez cze­ki­no­wa­nia, insta­gra­mo­wa­nia, spraw­dza­nia fejsa (choc mam na to wielka ochote).
Wła­śnie zaczą­łem insta­gra­mo­wać, także jak macie tam konto, to zapra­szam do obser­wo­wa­nia.

instalować się / zainstalować się

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Przy­być, dotrzeć gdzieś.
Przy­kłady uży­cia
Zaraz się u cie­bie zain­sta­luję.

integral

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Wyjazd inte­gra­cyjny
Marek Łaziń­ski
Cie­kawa nazwa, nawią­zuje do zna­cze­nia inte­gralny ‘kom­pletny’, koja­rzy się tez ze sty­lem ofi­cjal­nym i tech­nicz­nym (nazwy frak­tal, ter­mi­nal). Nazwa reali­zuje czę­sty w pol­sz­czyź­nie wzór skra­ca­nia nazwy dwu­wy­ra­zo­wej do wyrazu będą­cego pod­stawą przy­miot­nika. Tele­fon kmór­kowy nazy­wamy komórką, a wyjazd inte­gra­cyjny wpraw­dzie nie inte­gra­cją, ale inte­gra­lem.