korpus języka młodzieży początku XXI wieku

Słownik

paczeć

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Zwra­cać uwagę, patrzeć, widzieć.
Przy­kłady uży­cia
Co ja paczę?

paczka

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Sto zło­tych.
Komen­tarz
Słowo kil­ku­dzie­się­cio­let­nie, chyba rówie­śnik dychy i patyka z rów­nie nie­ja­sną ety­mo­lo­gią.

pakernia / pakiernia

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
siłow­nia, sala ćwiczeń
Przy­kłady uży­cia
– Mam wra­że­nie, że moja kon­dy­cja fizyczna nie jest naj­lep­sza.
- Nie martw się, pocho­dzisz tro­chę ze mną na pakier­nię, to na pewno będzie lepiej.
- Spójrz na tego gościa na przy­stanku!
- No, ten to dopiero cho­dzi na pakier­nię.
Inne uwagi
Słowo to jest czę­sto uży­wane wśród mło­dzieży, nie­rzadko o cha­rak­te­rze prze­śmiew­czym.
Marek Łaziń­ski
Pako­wać w zna­cze­niu ćwiczyć, paker i paker­nia to słowa znane co naj­mniej od lat dzie­więć­dzie­sią­tych, a w lite­ra­tu­rze noto­wane od początku tego tysiąc­le­cia (hasło paker jest nawet w Uni­wer­sal­nym słow­niku języka pol­skiego). Formy zmięk­czone pakier­nia (także noto­wane w tek­stach) i pakier są chyba war­szaw­skie, tak jak wiele zmięk­czeń obcej pol­sz­czyź­nie grupy spół­gło­sek –ke-. Paker jest praw­do­po­dob­nie zapo­ży­cze­niem z nie­miec­kiego Pac­ker, cza­sow­nik pako­wać dosto­so­wał się do tego zapo­ży­cze­nia póź­niej. Paker2, ang. pac­ker to dziś pro­gram do kom­pre­so­wa­nia pli­ków.

patola

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Osoba z mar­gi­nesu; pocho­dząca z pato­lo­gicz­nej rodziny.
Przy­kłady uży­cia
– Widzia­łeś tego gościa?
– Co za patola…

peniać

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Rezy­gno­wać, bać się, pod­da­wać się, pękać.
Przy­kłady uży­cia
Jak nie ty, to kto? Nie peniaj.

piątka / piąteczka

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Cześć! – przy­wi­ta­nie, któ­rego nie­odzow­nym ele­men­tem jest klep­nię­cie w otwartą dłoń osoby, z którą się witamy, wysoko nad głową; hi (high) five.

pieseł

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Mem zro­biony ze zdję­cia psa.

pisiont

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Pięć­dzie­siąt.
Przy­kłady uży­cia
O, patrz, pisiont gro­szy!
Pocho­dze­nie wyrazu
Wyraz użyty w fil­mie na YouTu­bie

pojechać

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
powie­dzieć coś komuś dow­cip­nie i zło­śli­wie w spo­sób, który wyklu­cza jaką­kol­wiek odpo­wiedź
Przy­kłady uży­cia
Dobrze mu poje­chał! Sza­cun!

pompa

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Śmiech z kogoś lub z cze­goś; także: śmieszna sytu­acja.
Przy­kłady uży­cia
Marta prze­wró­ciła się na środku kory­ta­rza, a wszy­scy pompa.

porażka

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Coś bez­na­dziej­nego, coś zro­bio­nego bez­na­dziej­nie; także ktoś bez­na­dziejny.
Przy­kłady uży­cia
Muzyka w szkole to porażka.
…nie­stety przez powie­sze­nie prze­glą­darki i jakąś porażkę z imple­men­ta­cją histo­rii, a także brak logów u kogo­kol­wiek z tego aku­rat dnia, musia­łem to odtwo­rzyć, i nie jestem pewien, czy dokład­nie …

prawilny / prawilnie

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
dobry, odpo­wiedni, wła­ściwy, żyjący wg zasad / dobrze, wła­ści­wie; prze­jęte ze slangu wię­zien­nego (ros.)
Przy­kłady uży­cia
Zapra­szamy pra­wil­nych ziom­ków popa­trzec na naj­lep­sze dupery!!
Pra­wilne osie­dle
Dzi­siaj chciał­bym wam poka­zac zdję­cia które są jak naj­bar­dziej pra­wilne.
Pocho­dze­nie wyrazu
Pierw­sze wystą­pie­nie w Inter­ne­cie w 2013.

propsować

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Popie­rać, chwa­lić, dawać dobre oceny, laj­ko­wać. (ang. pro­per respect)
Przy­kłady uży­cia
W tele­gra­ficz­nym skró­cie: warto prop­so­wać dobre tek­sty.
ale Atut i DJ Funky nastra­jają mega pozy­tyw­nie, aż chce się ich prop­so­wać i prze­chy­lić z nimi kilka głęb­szych.
Zde­cy­do­wa­nie bar­dziej wolę prop­so­wać ani­żeli hej­to­wać…
Pocho­dze­nie wyrazu
Poja­wia się dopiero w 2014

pyszczu

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
piesz­czo­tliwe powi­ta­nie, ana­lo­gicz­nie do mordo
Przy­kłady uży­cia
Ty pysz­czu
Marek Łaziń­ski
Powi­ta­nie nawią­zuje do sta­rego jak świat “Daj pyska”. Jed­nak w cyto­wa­nym przy­kła­dzie to nie tylko powi­ta­nie, lecz rze­czow­nik okre­śla­jący roz­mówcę (raczej pozy­tyw­nie, piesz­czo­tli­wie). Cie­kawe, że regu­larna odmiana rze­czow­nika oso­bo­wego pyszcz jesz­cze się nie przy­jęła. Za to potoczne okre­śle­nie twa­rzy pyszcz jest w sieci od ponad 10 lat.