korpus języka młodzieży początku XXI wieku

Słownik

jazda

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Sytu­acja pełna wra­żeń, czę­sto wesoła; zabawa.
Przy­kłady uży­cia
Ale jazda!
Nie­zła jazda.
Komen­tarz
Słowo co naj­mniej trzy­dzie­sto­let­nie.