korpus języka młodzieży początku XXI wieku

Słownik

ekipa

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Grupa dobrych zna­jo­mych.
Przy­kłady uży­cia
Przyj­dziemy całą ekipą do cie­bie w week­end.
Marek Łaziń­ski
Słowo znane w tym zna­cze­niu już 30 lat temu.

epicki / epicko

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Super, wspa­niały, rewe­la­cyjny. (ang. epic – impo­nu­jący)
Przy­kłady uży­cia
Epicko na razie pre­zen­tują się moż­li­wo­ści sil­nika, niby to już było, ale wizu­al­nie jest bar­dzo dobrze, teraz czas na kre­atywne pomy­sły twór­ców.
Epicki melanż.