korpus języka młodzieży początku XXI wieku

Słownik

Afganistan

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Bar­dzo duży bała­gan.

amelinium

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
ame­li­nium — alu­mi­nium
Przy­kłady uży­cia
„to je ame­li­nium, tego nie poma­lu­jesz“.
Pocho­dze­nie wyrazu
Wyraz ten został użyty w fil­miku na You Tube.
Marek Łaziń­ski
Uży­cie ogra­ni­czone chyba na razie do tego jed­nego filmu oraz nawią­zań do niego. Zabawa w prze­sta­wia­nie sylab i gło­sek, szcze­gól­nie w wyra­zach obcych,i tak, by koja­rzyły się z innymi sło­wami, jest stara jak świat, ale to słowo na razie należy uznać za tzw. oka­zjo­na­lim i wstrzy­mać się z opi­sem lek­sy­ko­gra­ficz­nym.

art, artbook

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Wir­tu­alna kartka, zawie­ra­jąca obrazki, na któ­rej gra­cze w MSP (Movie­Star­Pla­net), two­rząc wła­sne ilu­stra­cje, prze­ka­zują sobie infor­ma­cje.
Przy­kłady uży­cia
Zro­bię takiego arta będzie miał 93875839275892572590275290 lovków czuję to.
Cie­kawe art­bo­oki w któ­rych ujaw­niamy swoje sekrety lub wpadki za odpo­wied­nią ilość love it.
Pocho­dze­nie wyrazu
Z angiel­skiego art sztuka i book książka

Ask

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Por­tal spo­łecz­no­ściowy podobny do Twit­tera, bar­dzo popu­larny wśród nastolatków.

Przy­kłady uży­cia
Wbi­jaj na aska.
Sie­dzieć na asku.
Odmiana wyrazu
D. lp. –a, blm.