korpus języka młodzieży początku XXI wieku

Słownik

facepalm / fajspalm

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
W Inter­ne­cie: tag wyra­ża­jący zaże­no­wa­nie, zała­ma­nie pozio­mem czy­jejś wypo­wie­dzi lub zacho­wa­nia. Pier­wot­nie gest zakry­cia twa­rzy dło­nią.
Odmiana
D. lp. –a, B.=D. lub M.
Przy­kłady uży­cia
Chcia­ła­bym opo­wie­dzieć krótką histo­rię pew­nej dziew­czyny, którą ser­decz­nie pozdra­wiam teraz z pod­łogi, i przez którą dalej mnie boli czoło od face­palma.
A z jakie­goś kon­kret­nego powodu ten face­palm, czy tak po pro­stu? ;P
Dosta­łam już uwagę, zosta­łam prze­sa­dzona dwa razy i zała­pa­łam pierw­sza jedynkę *fej­spalm* cóż, życie bie­gnie dalej.
Pocho­dze­nie wyrazu
Z angiel­skiego face – twarz, palm – dłoń.

fafnaście

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Bli­żej nie­okre­ślona liczba, zawie­ra­jąca się w gra­ni­cach od zera do trzy­dzie­stu.
Przy­kłady uży­cia
–Ile zostało dni do ferii?
–Nie wiem, tak z faf­na­ście.
Inne uwagi
Słowo nie cie­szące się wielką popu­lar­no­ścią, sto­sun­kowo rzadko uży­wane, roz­po­wszech­nione na tere­nie Moko­towa.
Marek Łaziń­ski
Cie­kawy i potrzebny potoczny zastęp­nik liczeb­nika nie­okre­ślo­nego “kil­ka­na­ście”, mogący zresztą ozna­czać i liczby z innych prze­dzia­łów. Słowo na pewno nie ogra­ni­czone do Moko­towa, wystar­czy spoj­rzeć na przy­kłady w sieci. Nie znaj­duję sta­rych użyć w kor­pu­sach, ale jestem pewien, że zna­lem to słowo już pod koniec lat sie­dem­dzie­sią­tych. Uży­wa­li­śmy go chęt­nie w wieku lat FAFNASTU, ale potem poszło w zapo­mnie­nie.

faszynistka / feszynistka / fashionistka

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
dziew­czyna pro­wa­dząca blog modowy
Pocho­dze­nie wyrazu
fashion
Marek Łaziń­ski
Cie­kawe słowo, na pewno wypeł­nia lukę w języku, ponie­waż blogi modowe (to tez względ­nie nowy przy­miot­nik) poja­wiły się kilka lat temu. W sieci wystę­puje raczej fashionstka. To fone­tyczne spo­lsz­cze­nie jest pomy­słowe, tylko czy naprawdę roz­po­wszech­nione?
Teo­re­tycz­nie wyraz mógłby mieć męski odpo­wied­nik fashio­ni­sta, ale takie wyszu­ki­wa­nie w sieci zwraca głow­nie strony angiel­skie (w angiel­skim łaciń­ski przy­ro­stek -ista jest dużo rzad­szy niż -ist).

faza

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Cał­ko­wite zaab­sor­bo­wa­nie czymś, zafik­so­wa­nie się na coś. Zwy­kle w wyra­że­niu: Mieć fazę na coś – być zakrę­co­nym na jakimś punk­cie, nie móc prze­stać tego robić.
Przy­kłady uży­cia
Ale mam fazę na słu­cha­nie Stinga, gwałcę replay.

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Dobra zabawa
Przy­kłady uży­cia
Ale faza, ja pier­dzielę.

feedować / fidować

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
W grze kom­pu­te­ro­wej: dać się zabić bez walki.

Przy­kłady uży­cia
Mam pytanko czy jest jakaś kara za feedo­wa­nie?
Pocho­dze­nie wyrazu
ang.

fejm

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Osoba, która jest znana i sza­no­wana w jakimś środo­wi­sku; coś popu­lar­nego, zna­nego.
Odmiana
Odmiana: M lm. –y, także w zna­cze­niu oso­bo­wym.
Przy­kłady uży­cia
Przy­kła­dem fejma wysoko — leve­lo­wego jest m.in. ANNIIA.
Blog o pasjach dobrze wam zna­nych fej­mów# –o–
Na końcu wybiorę, czy to zasłu­guje na fejm, czy jest to czy­sty przy­pa­dek, że się zna­la­zło to w TOP.
W wyra­że­niu
„Fejm się zga­dza„
Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Ktoś jest zasłu­że­nie, popu­larny.
Przy­kłady uży­cia

Dziś chło­pak wystą­pił w „Dzień dobry TVN“. Więc fejm się zga­dza.
Swoją drogą przed­pre­miera komik­siku zdo­była główną: KWEJK Hej­te­rzy już się zbie­rają — FEJM SIĘ ZGADZA.
Stali się roz­po­zna­walni, wszystko dookoła nich się zmie­niło, Bon­son został nawet wykre­owany na idola nasto­la­tek– fejm się zga­dza.

Pocho­dze­nie wyrazu
ang. fame – sława.

Fejs

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Face­book
Przy­kłady uży­cia
Sie­dzieć na fej­sie godzi­nami.

flamer / flejmer

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Użyt­kow­nik Inter­netu, zwłasz­cza gracz kom­pu­te­rowy, obra­ża­jący wszyst­kich w sieci; hej­ter.
Odmiana
M. lm –rzy.
Przy­kłady uży­cia
…gammon_no.82 wyra­sta na mojego ulu­bio­nego flej­mera.
Pocho­dze­nie wyrazu
ang. flame – pro­wo­ko­wać kłót­nie

focia z rąsi

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Zdję­cia zro­bione samemu sobie smart­fo­nem; sel­fie, sweet focia
Przy­kłady uży­cia
Rihanna czę­sto i gęsto wrzuca na por­tale spo­łecz­no­ściowe swoje fotki, w tym także ‘słit focie z rąsi’ 😉

folołers (folowers)

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Osoba, która sub­skry­buje i śledzi zmiany na czy­imś blogu
Odmiana wyrazu
D. lp. – a, B.=D., M. lm. –si
Przy­kłady uży­cia
+50 nju folo­łers dzi­siaj i tak oto mam 500 ponad.
Pomy­śla­łam, że ponad 1000 folo­łer­sów na Blo­glo­vi­nie i pra­wie połowa z tego na GFC jest dobrą oka­zją do świę­to­wa­nia i podzię­ko­wa­nia wam za wspar­cie!
Pocho­dze­nie wyrazu
ang. fol­low — podą­żać za kimś, czymś.

foreverek (zwykle w lm.)

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Pozdro­wie­nia
Przy­kłady uży­cia
Lovki, kis­ski, fore­verki z nad morza dla wszystkich!

freak

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Dzi­wak, głu­pek.
Odmiana wyrazu
M lm. –i (jak głupki), B. lm. = M. lub D. (fre­aki lub feaków); (wym. frik)
Przy­kłady uży­cia
Wygląda na to, że on osią­gnął stan, w któ­rym można by go wła­ści­wie zacząć zatrud­niać w cyrku, jako tak zwa­nego fre­aka.
Nie wiem, czy tylko ja mam szczę­ście do takich fre­aków na tych wszyst­kich komi­sjach?
Pocho­dze­nie wyrazu
ang.

fryta

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Po fry­tach! – nie­stety, nie udało się, za późno
Przy­kłady uży­cia
Za dwa­dzie­ścia minut to będzie po fry­tach!

frytka

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
A może frytki do tego? – Odpo­wiedź na czy­jeś zbyt wygó­ro­wane wyma­ga­nia.
Przy­kłady uży­cia
– Ej, zrób za mnie to zda­nie z matmy.
– A może frytki do tego?