korpus języka młodzieży początku XXI wieku

Słownik

YOLO

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Akro­nim you only live once — ang. żyje się tylko raz
Uży­wane zamiast pol­skiego: Raz kozie śmierć i Raz się żyje.
Przy­kłady uży­cia
Pre­fe­ruję życie typu YOLO.
YOLO to moim zda­niem domena gim­na­zja­li­stów. Nam tro­chę trud­niej robić tylko i wyłącz­nie, co chcemy.