korpus języka młodzieży początku XXI wieku

Słownik

obs

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
W sta­ty­sty­kach blo­go­wych — poten­cjalna liczba obser­wa­to­rów, sta­łych czy­tel­ni­ków bloga.
Przy­kłady uży­cia
Co powiesz na obs za obs ?

oczoszok

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Coś co nas nagle zasko­czyło
Marek Łaziń­ski
Regu­larne zło­że­nie, nawią­zu­jące do oczo­pląsu. Wpraw­dzie zło­że­nia nie są w pol­sz­cyź­nie tak popu­larne jak dery­waty pro­ste, ale szcze­gól­nie w języku potocz­nym wra­cają do łask. Oczo­szok to słowo bar­dzo rzad­kie.

odessać się

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Z tru­dem zosta­wić coś wcią­ga­ją­cego, co się robiło
Przy­kłady uży­cia
Nie wcho­dzę już tak czę­sto jak kie­dyś, bo w końcu ode­ssa­łam się od kom­pu­tera i zaczy­nam wycho­dzić na dwór, spo­ty­kać się ze znaj, np. dzi­siaj byłam na wycieczce rowe­ro­wej x3

ogarka

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
ogar­nię­cie się.
Przy­kłady uży­cia
Szybka ogarka i wypad.

ogarnąć / ogarniać

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
rozu­mieć, orien­to­wać się w czymś, pano­wać nad czymś.
Przy­kłady uży­cia
jak ogar­nąć naukę? codzien­nie jakieś spraw­dziany, kart­kówki.. porażka!
hej, też mam dużo zale­gło­ści bo tydzień temu cho­ro­wa­łam :/ ogar­nąć się nie da

ogarnąć się

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
dopro­wa­dzić do porządku, także men­tal­nie.
Przy­kłady uży­cia
Ogar­nij się dzie­ciak, nie pal za sobą gruntu,
Zacznij robić coś z tym życiem,
Żeby odbić od tych smut­ków, elo.

ogarnięty

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
zorien­to­wany, mądry, zaradny
Przy­kłady uży­cia
To jest.… MODERATOR NIEOGARNIĘTY 😀

OMG

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
O mój Boże! O, rety!
Przy­kłady uży­cia
OMG!!! Wła­śnie ogar­nę­łam, że mam ponad 5000 wyświe­tleń!!!
Pocho­dze­nie wyrazu
(ang. oh my god!)

opierdaling

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Leniu­cho­wa­nie, nic­nie­ro­bie­nie.
Przy­kłady uży­cia
Skoń­czy­łem robić pracę domową. Czas na opier­da­ling!

Por. leżing

opylać się

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Opła­cać się, być war­tym zro­bie­nia
Przy­kłady uży­cia
…ale po tym tuszu wyglą­dają tak samo, a nawet są dłuż­sze więc się nie opyla 😛 bo to były jakieś rzęsy z Super­pharm za 35 zł a osta­tecz­nie TŻ i tak ich nie zauwa­żył, buc jeden 😀
Marek Łaziń­ski
Cie­kawe losy wyrazu opy­lić, który już przed kil­ku­dzie­się­ciu laty był syno­ni­mem potocz­nym sprze­dać. Dziś mamy meta­forę ze zna­cze­nia ‘sprze­dać’ przez pod­sta­wo­wego ‘pła­cić’ na ‘opłacić/opłacać się’.

ostre

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
ostre koło, rodzaj prze­ło­że­nia w rowe­rze, kiedy pedały są na stałe połą­czone łańcu­chem z tyl­nym kołem, nie ma wol­no­biegu, pedały obra­cają się cały czas, kiedy kreci się tylne koło, np. pod­czas jazdy z górki.
Przy­kłady uży­cia
Jeź­dzić na ostrym.

ostro

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Reak­cja na czy­jąś wypo­wiedź, rela­cjo­nu­jącą coś eks­cy­tu­ją­cego, emo­cjo­nu­ją­cego lub odwrot­nie bez­na­dziej­nego, idio­tycz­nego, nud­nego.
Przy­kłady uży­cia
–Wczo­raj zła­ma­łem nogę.
– Ty ale ostro!

outfit

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
(ang.) zestaw ubrań na jakąś oka­zję, sty­li­za­cja.
Odmiana
D.lp out­fitu; M. lm out­fity
Przy­kłady uży­cia
W praw­dzie mam jakieś zdję­cia, które mogła­bym tutaj zamie­ścić ale stwier­dzi­łam, że zro­bię post w któ­rym umiesz­czę kilka out­fi­tów. 🙂 
…świetny outfit,a te buty są genialne!