korpus języka młodzieży początku XXI wieku

Słownik

lajk

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Ozna­cze­nie na face­bo­oku postu, sta­tusu innego użyt­kow­nika, wska­zu­jące, że nam się to podoba, zga­dzamy się z tym.
Odmiana
D. lp. lajka; B. lp. lajka
Przy­kłady uży­cia
Dać lajka.
Chyba zbyt nisko oce­niasz moc fejs­bu­ko­wych laj­ków (prze­cież wykar­miły już tyle dzieci w Afryce…), albo zbyt wysoko „doro­bioną“ filo­zo­fię.
Bo lajk to tylko miły gest.
Lajki służą przede wszyst­kim roz­rywce i ozna­cza się nimi rze­czy przez sie­bie lubiane, jak sama ich nazwa wska­zuje.

lajkować / lajknąć / zalajkować

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
(ang. like — lubić) lubić, wyra­żać apro­batę, uży­wane głów­nie wtedy, kiedy mowa o „polu­bie­niu“ zdjęć, sta­tu­sów itp. na por­talu spo­łecz­no­ścio­wym Face­book.
Przy­kłady uży­cia
Ktoś kie­dyś powie­dział, że laj­ko­wa­nie swo­jego posta to jak przy­bi­cie samemu sobie piątki 😀
Czy tylko ja sądzę, że przy­cisk „lubię to“ służy GŁÓWNIE wyróż­nie­niu jakie­goś sta­tusu po to, by moi zna­jomi to zoba­czyli — bo prze­cież jak „lajknę“ coś, to oni to też zoba­czą tak, jak­bym im np. to pole­cała?
hej kto by mógł lajk­nąć mojego bloga oso­bi­stego ?? z góry dzięki tym któ­rzy lajkną.
Pocho­dze­nie wyrazu
Laj­ko­wac i zalaj­ko­wać poja­wiły się razem z Face­bo­okiem ok. 2009 roku, lajk­nąć jest now­sze – 2013 rok.
Miro­sław Bańko
Lajki pocho­dzą od fejs­bu­ko­wego “I like it!”, które prze­ło­żono na pol­ski myl­nie jako “Lubię to!” zamiast użyć wła­ści­wej w tej sytu­acji for­muły “Podoba mi się!”. Ta pomyłka sta­wia w podej­rza­nym świe­tle lubiki, lan­so­wany przez nie­któ­rych pol­ski odpo­wied­nik laj­ków. Jeśli jed­nak nie lajki i nie lubiki, to co? Może podo­ba­sie (od mia­now­nika lp podo­baś), dla miło­śni­ków zdrob­nień podo­baśki. Ale co wtedy zro­bić z laj­ko­wać? Oczy­wi­ście zamie­nić na podo­ba­sić.

lansówka

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Zarówno zacho­wa­nie, przed­miot, część ubra­nia, dzięki któ­remu osoba się pro­muje; rów­nież sama osoba się lan­su­jąca. Dzięki posia­da­niu pew­nych przed­mio­tów lub zacho­wy­wa­niu się w okre­ślony spo­sób taka osoba chce być zauwa­żona, poczuć się ważna. Uży­wane z lek­ce­wa­że­niem.
Przy­kłady uży­cia
Kami­zelka lan­sówka brą­zowa z baran­kiem wewnątrz.
Żel , papie­ros i lan­sówka na sta­rówce , bo ja gram w piłkę w Sto­milu , tak się koń­czy …
…domówka to domówka. to raczej nie jest domówka tylko po pro­stu zwy­kła lan­sówka poka­zówka 😉
Kupuję pol­skie, skó­rzane obu­wie a buty spor­towe (nie mówię o pumach itd. bo to są pseu­do­spor­tówki czyli lan­sówki) w skle­pach spor­to­wych. 
Nie­stety obecny bur­mistrz w swo­jej lan­sówce tylko chce wyglą­dać jak cukie­re­czek w papierku.

legitka

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Legi­ty­ma­cja
Przy­kłady uży­cia
Zapo­mnia­łem legitki.

leżing

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Odpo­czy­nek, nic­nie­ro­bie­nie.
Przy­kłady uży­cia
Wolne popo­łu­dnie, czas na leżing!
Komen­tarz
Doda­nie angiel­skiego przyrostka-ing do czy­sto pol­skiego rdze­nia bywa wyko­rzy­sty­wane w celach komicz­nych w rekla­mie — łomżing oraz w języku potocz­nym, por. opier­da­ling.

lookbook

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Kilka kre­acji, out­fi­tów zapre­zen­to­wa­nych jed­no­cze­śnie w fol­de­rze, fil­miku itp.
Przy­kłady uży­cia
Będę krę­cić różne tagi, vlogi, look­bo­oki.
Posta­no­wi­łam, że zamiast pisać post z ootd to nagram look­book.

lovciać / lofciać

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Kochać, bar­dzo lubić.
Przy­kłady uży­cia
Lof­ciam cię.
Pocho­dze­nie wyrazu
ang. love
.

lovek (zwykle w lm.)

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Pozdro­wie­nia
Przy­kłady uży­cia
Lovki, kis­ski, fore­verki z nad morza dla wszystkich!

lustereczko

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Nawza­jem.
Przy­kłady uży­cia
– Smacz­nego!
– Luste­reczko mor­deczko!
Pocho­dze­nie wyrazu
Z języka kie­row­ców roz­ma­wia­ją­cych przez CB-radio słowo prze­szło do języka mło­dzieży.

luz / luzik

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
W porządku, nie ma sprawy, oczy­wi­ście.
Przy­kłady uży­cia
– Przy­je­dziesz do mnie dzi­siaj?
– Luz.

lvl

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
W grach kom­pu­te­ro­wych: poziom.
Przy­kłady uży­cia
Ktoś kto ma wysoki lvl i zaj­muję wysoką pozy­cję w High­Sco­res.
Pocho­dze­nie wyrazu
Level (ang.)