korpus języka młodzieży początku XXI wieku

Słownik

vintage

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
O ubra­niach, przed­mio­tach – pocho­dzący sprzed ponad dwu­dzie­stu lat; ory­gi­nalny, nie współ­cze­sny w stylu.
Pocho­dze­nie wyrazu
ang. wino pocho­dzące z jed­nego rocz­nika

vlogmass

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Fil­miki na vlogu lub blogu umiesz­czane codzien­nie od 1 do 24 grud­nia.
Przy­kłady uży­cia
Dziś wie­czo­rem zaczy­namy vlog­mas.
VLOGMAS czas start, zapra­szam na mój kanał na YouTube
Pocho­dze­nie wyrazu
ang. vlog +chri­st­mas