korpus języka młodzieży początku XXI wieku

Słownik

raca

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Paczka papie­ro­sów.

random

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Przy­pad­kowa osoba
Przy­kłady uży­cia
Faceta od fizy nie było i mie­li­śmy lek­cję z jakimś ran­do­mem.

randomowy

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Przy­pad­kowy
Przy­kłady uży­cia
A jak będzie taka ran­do­mowa sytu­acja, to co robić?

retard

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Głu­pek, idiota, opóź­niony.
Odmiana
D. lp. –a, B. =D., lm M. –y.
Przy­kłady uży­cia
…coraz więk­sze retardy grają.
Z retar­dami nie gram.
Pocho­dze­nie wyrazu
Bez­po­śred­nie zapo­ży­cze­nie ze slangu ang.

roomtour

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Fil­mik zro­biony kamerą inter­ne­tową, table­tem, lap­to­pem po miesz­ka­niu – poka­zu­jący miesz­ka­nie – umiesz­czany na blogu.
Przy­kłady uży­cia
Hej wam, na początku od razu chcę wam podzię­ko­wać za cudowne komen­ta­rze pod postem z Room tour i za wszel­kie obser­wa­cje 😉
Mimo że już dwa razy poka­zy­wa­łam Wam ten Room Tour, posta­no­wi­łam dodać go raz jesz­cze.

rzygać: rzygać / rzygnąć tęczą

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Rzy­gać tęczą – o reak­cji na coś kiczo­wa­tego, prze­sło­dzo­nego, prze­sa­dzo­nego.
Przy­kłady uży­cia
Oni znowu się całują. Rzy­gam tęczą.