korpus języka młodzieży początku XXI wieku

Słownik

nawijka

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Roz­mowa, gadka. Tekst, wypo­wiedź, który ma kogoś prze­ko­nać do cze­goś.
Przy­kłady uży­cia

Tytuł bloga – Książ­kowa nawijka
Nie­śmier­telna nawijka.
Ostra nawijka.
Fakt, cza­sem tek­sty Bon­sona wydają się odgrze­wa­nymi któ­ryś już raz kotle­tami, ale jego dosko­nała nawijka i świetne bity rekom­pen­sują wszystko. Jedna z moc­niej­szych pozy­cji w tym roku.

nerd

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Osoba pasjo­nu­jąca się infor­ma­tyką, wyizo­lo­wana ze środo­wi­ska rówie­śni­ków, uży­wa­jąca slangu środo­wi­sko­wego (kom­pu­te­ro­wego), także: kujon (okre­śle­nie nega­tywne).
Odmiana wyrazu
M. lm –dzi.
Przy­kłady uży­cia
Blog dla praw­dzi­wych ner­dów.

nerdzić

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Grać w gry kom­pu­te­rowe, wcho­dzić w świat gier.
Przy­kłady uży­cia
Za chwilę zaczy­nam ner­dzić przed kon­solą, dokoń­czę sezon.
Już po waka­cjach, a ja znowu zaczy­nam ner­dzić w World of Tanks, prze­czu­wam dużo czasu na gra­nie w dru­giej gim­na­zjum…

niedorobiony

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Fleg­ma­tyczny, nie­za­radny; ofiara losu.
Przy­kłady uży­cia
On jest jakiś nie­do­ro­biony.

nju

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Nowy.
Przy­kłady uży­cia
+50 nju folo­łers dzi­siaj i tak oto mam 500 ponad.
Pocho­dze­nie wyrazu
ang. new.

no life (nolife)

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Osoba izo­lu­jąca się z grupy, nie­udzie­la­jąca się towa­rzy­sko, spę­dza­jąca całe dnie i noce przed kom­pu­te­rem.
Odmiana wyrazu
Lp. M. no life, D. no life’a, C. nolife’owi, B. no life’a, N. no life’em, Ms. No life’ie
lm. M. no life’y, D. no life’ów, C. no life’om, B. no life’y, N. no life’ami, Ms. No life’ach
Przy­kłady uży­cia
A o czym dziś będzie? O tym co to zna­czy być noli­fem i co z tego wynika dla współ­cze­snej kul­tury popu­lar­nej.
…trudno o ludzi któ­rzy są nolife’ami w gru­pie.

nolife’ić (nołlajfić)

Przy­kłady uży­cia
Więc albo nolife’isz dniami i nocami albo masz bar­dzo pomoc­nych znaj c:
Dobra­noc! Przede mną jesz­cze kilka godzin anime (jeej noł­laj­fimy bar­dzo!)
Pocho­dze­nie wyrazu
ang.

nom

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Tak.
Przy­kłady uży­cia
– Idziesz na dys­ko­tekę?
– Nom.

noob

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Osoba, która nie potrafi cze­goś zro­bić; w grach kom­pu­te­ro­wych osoba, która korzy­sta z goto­wych roz­wią­zań.
Przy­kłady uży­cia
Jeśli cho­dzi o nooba to on już naj­praw­do­po­dob­niej noobem pozo­sta­nie, bo mimo tego, że długo gra, nigdy nie zacznie ogar­niać.
Odmiana
M. lm –y.
Pocho­dze­nie wyrazu
ang. new­bie – nowy, począt­ku­jący

nope

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Nie.
Przy­kłady uży­cia
– Uży­wasz tuszu do rzęs?
– Nope.
Pocho­dze­nie wyrazu
ang.

notka

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
wpis na blogu.
Przy­kłady uży­cia
Nie będę się już uża­lać na samą sobą, więc przejdę do tematu dzi­siej­szej notki!

nuta

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Rodzaj muzyki lub utwór muzyczny.
Odmiana wyrazu
blm
Przy­kłady uży­cia
Jak­by­ście szu­kali nuty na roman­tyczną kola­cję, to pole­cam ten wła­śnie kawa­łek.