korpus języka młodzieży początku XXI wieku

Słownik

hajs

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Pie­nią­dze
Marek Łaziń­ski
Raczej hajs (D hajsu) niż hajz (tak w nade­sła­nym haśle). Kolejna potoczna nazwa pie­nię­dzy. Uży­wana chyba od prze­łomu tysiąc­leci, stop­niowo zastę­po­wała kró­lu­jąca w latach dzie­więć­dzie­sią­tych kasę oraz jesz­cze wcze­śniej­sze forsę i szmal. Nie wiem, skąd się wziął hajs. Układ gło­sek suge­ruje pocho­dze­nie angiel­skie lub nie­miec­kie. Może od nie­miec­kiego heiss ‘gorący’. W końcu już wcze­śniej nazy­wa­li­śmy za Niem­cami pie­nią­dze kok­sem.
Ze wszyst­kich potocz­nych nazw pie­nię­dzy naj­wy­żej cenię poczciwa forsę, która pocho­dzi od fran­cu­skiego force ‘siła’ (dalej od łaciń­skiego for­tis ‘mocny’). Forsa była pier­wot­nie zbie­rana kon­kret­nie na coś, a nie dla samej sie­bie. Jakże banalna jest przy tym kasa (fone­tycz­nie od ang. cash, skon­ta­mi­no­wana zna­cze­niowo z zawar­to­ścią kasy w zna­cze­niu pier­wot­nym).

halo

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
„No, halo?!” — naprawdę? opa­mię­taj się, coś ty!, prze­cież
Przy­kłady uży­cia
No, halo! To nie jest nor­malne.
To ja robi­łam, no halo …

hastag / hasztag

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Zna­czek # (hash) poprze­dza­jący słowa klu­czowe, dzięki któ­rym wpis na twe­ete­rze czy por­talu spo­łecz­no­ścio­wym będzie łatwiej­szy do zna­le­zie­nia.
Przy­kłady uży­cia
…spa­mo­wa­nie hasz­ta­gami nigdy nie było tak łatwe …
I Insta­gram. Jak wejdę, to koniec. Hasz­tag za hasz­ta­giem i ej, patrz jakie ładne!
#Sel­fie — inter­ne­towy hit, hasz­tag co dru­giego zdję­cia na Insta­gra­mie czy Tum­bl­rze. 

hasztagować

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Ozna­czać słowa klu­czowe w pod­pi­sie zdjęć lub we wpi­sach inter­ne­to­wych hasz­ta­giem.
Przy­kłady uży­cia
#jutro #nie­dziela #po #nie­dzieli #ponie­dzia­łek #ósma #w #szkole #szó­sta #trzy­dzie­ści #wsta­nie #dupa #nie­długo #święta #yea #nie #bd #szkoły #ale będzie #zimno #brrr #xD #hasz­ta­guje #na #potege #xD #pomóż­cie #hasz­ta­go­wać #nudy #wtf #?
Zasta­na­wiało mnie jesz­cze, po co wrzu­cać zdję­cie jak ktoś dajmy na to stoi z piłką i wyja­śniać wszystko hasz­ta­gami — #piłka #boisko. Albo lepiej #ball, bo hasz­ta­go­wać po pol­sku to przy­pał.
Pocho­dze­nie wyrazu
Słowo nowe, poja­wiło się w sierp­niu 2014

haul

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
pre­zen­ta­cja pro­duk­tów „upo­lo­wa­nych” na zaku­pach.
Przy­kłady uży­cia
Ostat­nio kupi­łam sporo nowych kosme­ty­ków, więc chcę w naj­bliż­szym cza­sie zro­bić dla was haul.

hejcić / zhejcić (shejcić)

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Wyra­żać pełne nie­na­wi­ści opi­nie na temat kogoś lub cze­goś dla samej przy­jem­no­ści nego­wa­nia czy­ichś poglą­dów, zacho­wań itp.
Przy­kłady uży­cia
Skoro Ty obga­du­jesz regu­lar­nie wszyst­kich, ja będę Cię hej­cić. 
Co do innych: lać się w mur, bo to, że ona nie lubi tych Pul­lip i reszty, nie świad­czy, że musi­cie ją hej­cić.
Czy można hej­cić Wał­brzych miesz­ka­jąc w Świd­nicy? Wał­brzych można zawsze hej­cić, ale to Wał­brzych się zmie­nia, wszę­dzie coś budują. 
Jak chcesz hej­cić to się cho­ciaż zalo­guj.
Czemu ludzie hejcą One direc­tion?
Weszłam ostat­nio na jej blog, żeby coś shej­cić
Byleby shej­cić. Byleby komuś poci­snąć.
Pocho­dze­nie wyrazu
Pierw­sze uży­cie kwie­cień 2013; od hate – ang. nie­na­wi­dzić
Marek Łaziń­ski
Tra­dy­cyj­nie przed „h” wybie­ramy przed­ro­stek „z”, „sh” jest typowe dla języka angiel­skiego. Jed­nak w tym przy­padku przed­ro­stek „s” jest praw­do­po­dob­nie bar­dziej pro­duk­tywny niż „z”.

hejt

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Obra­ża­nie kogoś w Inter­ne­cie. Wypo­wiedź pełna nie­na­wi­ści, bez kon­struk­tyw­nych argu­men­tów, powo­du­jąca kłót­nię na forach inter­ne­to­wych.
Przy­kłady uży­cia
Pew­nie będzie poru­sza­nych sporo waż­nych tema­tów doty­czą­cych odpo­wie­dzial­no­ści za słowo, doty­czą­cych hejtu, mode­ra­cji dys­ku­sji w całym inter­ne­cie.
Ty potra­fisz wycią­gnąć odpo­wied­nie argu­menty jak Ci się zechce, kto inny też… ale wiele osób robi hejt dla hejtu nawet nie zna­jąc danego roz­wią­za­nia. 
Któ­rej strony, fan­page czy kanału na YouTu­bie nie odwie­dzisz, wszę­dzie hejty.

hejter

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Osoba, która wcho­dzi na fora, blogi wyłącz­nie po to, żeby wyra­żać nega­tywne, pełne nie­na­wi­ści opi­nie, obra­żać, pro­wo­ko­wać kłót­nie (tro­chę jak troll).
Odmiana
D. lp. –a, M. lm –rzy.
Przy­kłady uży­cia
Z hej­te­rem nie wygrasz. Jego argu­menty ( czę­sto na bar­dzo niskim pozio­mie ) są tylko do pośmia­nia, a nie do trak­to­wa­nia ich na poważ­nie.

hejterka

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Dziew­czyna hej­ter
Przy­kłady uży­cia
Zła hej­terka mogłaby napi­sać kole­żance złego kom­cia, bo jej nie lubi, bo jest głu­pia, gruba czy z innego kre­tyń­skiego powodu.

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Zaję­cie pole­ga­jące na wypi­sy­wa­niu zło­śli­wych nega­tyw­nych komen­ta­rzy w Inter­ne­cie.
Odmiana
W tym zna­cze­niu blm.
Przy­kłady uży­cia
To nie kawał, ale kawał dobrej hej­ter­skiej roboty. Wiesz, co to hej­terka, no nie?
 

hejterstwo

Przy­kłady uży­cia
Całe zja­wi­sko hej­ter­stwa wywo­dzi się z kręgu sub­kul­tury hip-hopowej

hi five / high five

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Piątka! Cześć! – przy­wi­ta­nie połą­czone z klep­nię­ciem otwar­tej dłoni osoby, z którą się witamy, wysoko nad głową.
Odmiana
nie­odmienne
Pocho­dze­nie wyrazu
ang. wysoka piątka. Ze względu na podobną wymowę high jest wymienne z hi (cześć).

hipster

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Osoba, która chce ucho­dzić za bar­dzo eks­tra­wa­gancką, sno­bu­jąca się na modne rze­czy – pro­dukty Apple’a, stare rowery miej­skie, dziwne ubra­nia, gadżety; snob. Wcze­śniej: osoba wyprze­dza­jąca główny nurt (main­stream).
Odmiana
D. lp. –a, M. lm –rzy.
Przy­kłady uży­cia
O hip­ste­rach mówi się dużo, a pisze jesz­cze wię­cej.

hipsterka

Przy­kłady uży­cia
A tak naprawdę jeste­ście zwy­kłe hip­sterki pozerki.

hipsterski

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Typowy dla hip­stera; retro, vin­tage
Przy­kłady uży­cia
Hip­ster­ski rower.

HP (wym. ha pe)

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
W grach kom­pu­te­ro­wych punkty życia.
Przy­kłady uży­cia
Skąd brać HP przy 70lv jeśli kra­dzież życia wynosi 0% ?
Pocho­dze­nie wyrazu
ang. health points (punkty zdro­wia)