korpus języka młodzieży początku XXI wieku

haul

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
pre­zen­ta­cja pro­duk­tów „upo­lo­wa­nych” na zaku­pach.
Przy­kłady uży­cia
Ostat­nio kupi­łam sporo nowych kosme­ty­ków, więc chcę w naj­bliż­szym cza­sie zro­bić dla was haul.