korpus języka młodzieży początku XXI wieku

hastag / hasztag

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Zna­czek # (hash) poprze­dza­jący słowa klu­czowe, dzięki któ­rym wpis na twe­ete­rze czy por­talu spo­łecz­no­ścio­wym będzie łatwiej­szy do zna­le­zie­nia.
Przy­kłady uży­cia
…spa­mo­wa­nie hasz­ta­gami nigdy nie było tak łatwe …
I Insta­gram. Jak wejdę, to koniec. Hasz­tag za hasz­ta­giem i ej, patrz jakie ładne!
#Sel­fie — inter­ne­towy hit, hasz­tag co dru­giego zdję­cia na Insta­gra­mie czy Tum­bl­rze.