korpus języka młodzieży początku XXI wieku

hejter

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Osoba, która wcho­dzi na fora, blogi wyłącz­nie po to, żeby wyra­żać nega­tywne, pełne nie­na­wi­ści opi­nie, obra­żać, pro­wo­ko­wać kłót­nie (tro­chę jak troll).
Odmiana
D. lp. –a, M. lm –rzy.
Przy­kłady uży­cia
Z hej­te­rem nie wygrasz. Jego argu­menty ( czę­sto na bar­dzo niskim pozio­mie ) są tylko do pośmia­nia, a nie do trak­to­wa­nia ich na poważ­nie.