korpus języka młodzieży początku XXI wieku

hejcić / zhejcić (shejcić)

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Wyra­żać pełne nie­na­wi­ści opi­nie na temat kogoś lub cze­goś dla samej przy­jem­no­ści nego­wa­nia czy­ichś poglą­dów, zacho­wań itp.
Przy­kłady uży­cia
Skoro Ty obga­du­jesz regu­lar­nie wszyst­kich, ja będę Cię hej­cić. 
Co do innych: lać się w mur, bo to, że ona nie lubi tych Pul­lip i reszty, nie świad­czy, że musi­cie ją hej­cić.
Czy można hej­cić Wał­brzych miesz­ka­jąc w Świd­nicy? Wał­brzych można zawsze hej­cić, ale to Wał­brzych się zmie­nia, wszę­dzie coś budują. 
Jak chcesz hej­cić to się cho­ciaż zalo­guj.
Czemu ludzie hejcą One direc­tion?
Weszłam ostat­nio na jej blog, żeby coś shej­cić
Byleby shej­cić. Byleby komuś poci­snąć.
Pocho­dze­nie wyrazu
Pierw­sze uży­cie kwie­cień 2013; od hate – ang. nie­na­wi­dzić
Marek Łaziń­ski
Tra­dy­cyj­nie przed „h” wybie­ramy przed­ro­stek „z”, „sh” jest typowe dla języka angiel­skiego. Jed­nak w tym przy­padku przed­ro­stek „s” jest praw­do­po­dob­nie bar­dziej pro­duk­tywny niż „z”.