korpus języka młodzieży początku XXI wieku

hasztagować

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Ozna­czać słowa klu­czowe w pod­pi­sie zdjęć lub we wpi­sach inter­ne­to­wych hasz­ta­giem.
Przy­kłady uży­cia
#jutro #nie­dziela #po #nie­dzieli #ponie­dzia­łek #ósma #w #szkole #szó­sta #trzy­dzie­ści #wsta­nie #dupa #nie­długo #święta #yea #nie #bd #szkoły #ale będzie #zimno #brrr #xD #hasz­ta­guje #na #potege #xD #pomóż­cie #hasz­ta­go­wać #nudy #wtf #?
Zasta­na­wiało mnie jesz­cze, po co wrzu­cać zdję­cie jak ktoś dajmy na to stoi z piłką i wyja­śniać wszystko hasz­ta­gami — #piłka #boisko. Albo lepiej #ball, bo hasz­ta­go­wać po pol­sku to przy­pał.
Pocho­dze­nie wyrazu
Słowo nowe, poja­wiło się w sierp­niu 2014