korpus języka młodzieży początku XXI wieku

Słownik

cisnąć

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Oszu­ki­wać na spraw­dzia­nie, ścią­gać
Przy­kłady uży­cia
– Mam, nadzieję, że dobrze poszedł mi spraw­dzian.
– Na pewno, cisną­łeś nie­sa­mo­wi­cie.
Marek Łaziń­ski
Cza­sow­niki ozna­cza­jące gwał­towne ruchy, ude­rze­nia lub wysi­łek fizyczny mają pełno użyć meta­fo­rycz­nych. W cyto­wa­nej roz­mo­wie bez szer­szego kon­tek­stu inter­pre­to­wał­bym cisnąć jako ‘sta­rać się’, ale nie­wy­klu­czone, że wykształ­ciło się już zna­cze­nie spe­cy­ficzne ‘ścią­gać’. Przed opi­sa­niem słowa w naszym słow­niku spraw­dził­bym jed­nak zasięg takiego uży­cia.

cisnąć / pocisnąć

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Naubli­żać komuś, powie­dzieć lub napi­sać coś zło­śli­wego, cham­skiego, ale czę­sto też dow­cip­nego pod czy­imś adre­sem.
Przy­kłady uży­cia
Śmie­szy mnie „odwaga“ ludzi, któ­rzy potra­fią poci­snąć mi lub zada­wać debilne pyta­nia przez inter­net, ukry­wa­jąc się pod hasłem: „ano­ni­mowy“. 
Ale nie­eeee.… Lepiej poci­snąć. Poci­snąć po cało­ści. 
Wtedy miarka się prze­brała, Michał ruszył do akcji i poci­snął sta­rusz­kom. 

cykać się

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Bać się.
Przy­kłady uży­cia
Nie cykaj się!
Komen­tarz
Słowo to jest stare jak świat. Cyko­rię jako potoczną nazwę stra­chu noto­wał już W. Doro­szew­ski. Oka­zuje się zatem, iż nawet w języku mło­dzieży nie­które słowa nie prze­mi­jają.

czekinować / zaczekinować

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
mel­do­wać, zamel­do­wać się gdzieś, skądś, infor­mo­wać, poin­for­mo­wać na por­talu spo­łecz­no­ścio­wym, gdzie się jest (ang. check in).
Przy­kłady uży­cia
To tu chcemy spę­dzać let­nie wie­czory, pić poranne kawy, spo­ty­kać zna­jo­mych i przy­ja­ciół, toczyć melanże, impre­zo­wać, hasz­ta­go­wać, cze­ki­no­wać się.
OK — cza­sem trzeba ode­brać, zacze­ki­no­wać się mamie albo powie­dzieć lubej/lubemu, że nastąpi opóź­nie­nie w dotar­ciu na spo­tka­nie.