korpus języka młodzieży początku XXI wieku

cisnąć / pocisnąć

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Naubli­żać komuś, powie­dzieć lub napi­sać coś zło­śli­wego, cham­skiego, ale czę­sto też dow­cip­nego pod czy­imś adre­sem.
Przy­kłady uży­cia
Śmie­szy mnie „odwaga“ ludzi, któ­rzy potra­fią poci­snąć mi lub zada­wać debilne pyta­nia przez inter­net, ukry­wa­jąc się pod hasłem: „ano­ni­mowy“. 
Ale nie­eeee.… Lepiej poci­snąć. Poci­snąć po cało­ści. 
Wtedy miarka się prze­brała, Michał ruszył do akcji i poci­snął sta­rusz­kom.