korpus języka młodzieży początku XXI wieku

cisnąć

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Oszu­ki­wać na spraw­dzia­nie, ścią­gać
Przy­kłady uży­cia
– Mam, nadzieję, że dobrze poszedł mi spraw­dzian.
– Na pewno, cisną­łeś nie­sa­mo­wi­cie.
Marek Łaziń­ski
Cza­sow­niki ozna­cza­jące gwał­towne ruchy, ude­rze­nia lub wysi­łek fizyczny mają pełno użyć meta­fo­rycz­nych. W cyto­wa­nej roz­mo­wie bez szer­szego kon­tek­stu inter­pre­to­wał­bym cisnąć jako ‘sta­rać się’, ale nie­wy­klu­czone, że wykształ­ciło się już zna­cze­nie spe­cy­ficzne ‘ścią­gać’. Przed opi­sa­niem słowa w naszym słow­niku spraw­dził­bym jed­nak zasięg takiego uży­cia.