korpus języka młodzieży początku XXI wieku

czekinować / zaczekinować

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
mel­do­wać, zamel­do­wać się gdzieś, skądś, infor­mo­wać, poin­for­mo­wać na por­talu spo­łecz­no­ścio­wym, gdzie się jest (ang. check in).
Przy­kłady uży­cia
To tu chcemy spę­dzać let­nie wie­czory, pić poranne kawy, spo­ty­kać zna­jo­mych i przy­ja­ciół, toczyć melanże, impre­zo­wać, hasz­ta­go­wać, cze­ki­no­wać się.
OK — cza­sem trzeba ode­brać, zacze­ki­no­wać się mamie albo powie­dzieć lubej/lubemu, że nastąpi opóź­nie­nie w dotar­ciu na spo­tka­nie.