korpus języka młodzieży początku XXI wieku

cykać się

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Bać się.
Przy­kłady uży­cia
Nie cykaj się!
Komen­tarz
Słowo to jest stare jak świat. Cyko­rię jako potoczną nazwę stra­chu noto­wał już W. Doro­szew­ski. Oka­zuje się zatem, iż nawet w języku mło­dzieży nie­które słowa nie prze­mi­jają.