korpus języka młodzieży początku XXI wieku

Słownik

mainstream

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Kul­tura popu­larna, panu­jąca moda, trend, coś, co jest znane wszyst­kim, a nie będące koniecz­nie dobrej jako­ści; (wym. mein­strim)
Odmiana wyrazu
lp –u, blm

mainstreamowy

Przy­kłady uży­cia
– Sły­sza­łeś naj­now­szą pio­senkę tej pio­sen­karki?
–Tak, strasz­nie main­stre­amowa.
Pocho­dze­nie wyrazu
ang. główny nurt; wym. mein­stri­mowy

majza

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Mate­ma­tyka, przed­miot w szkole.
Przy­kłady uży­cia
– Co teraz mamy?
– Majza, na górze…

mega

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Odmiana – ndm
1. super, wielki
2. super, rewe­la­cyj­nie, świet­nie
Przy­kłady uży­cia
Powiem szcze­rze, że dawno nie zro­bi­łem tak dobrego tre­ningu (szybki [moż­liwe że zajął mi mniej niż 25 minut], mega inten­sywny, a pod koniec pompa była wręcz okrutna).
Bal kar­na­wa­łowy. Mega Impreza.
To nie jest ani drob­nostka, ani mega wyrze­cze­nie.
Odpi­sy­wa­nie po tak dłu­gim cza­sie jest mega nie­nor­malne. 
Mega fajne wspo­mnie­nie uro­dzi­nowe.
Świą­teczna szynka mocno winna i mega czosn­kowa.
Było mega!

mejbi

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Być może, moż­liwe
Przy­kłady uży­cia
–Idziesz jutro do szkoły?
–Mejbi tak.
Pocho­dze­nie wyrazu
ang.

meldować / zameldować się

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
ozna­czyć swoją loka­li­za­cję na por­talu spo­łecz­no­ścio­wym, na insta­gra­mie; cze­ki­no­wać.
Przy­kłady uży­cia
Po udzie­le­niu odpo­wie­dzi Dołącz lub Może na zapro­sze­nie do udziału w wyda­rze­niu publicz­nym, możesz zamel­do­wać się w wyda­rze­niu, uży­wa­jąc tele­fonu lub tabletu, w ciągu 3 godzin od roz­po­czę­cia wyda­rze­nia.

mem

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Zdję­cie, gra­fika, ani­ma­cja opa­trzone jakimś śmiesz­nym tek­stem publi­ko­wane w Inter­ne­cie.
Odmiana wyrazu
D. lp –a, B.=D. lub M.

mok

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Egza­min próbny przed maturą
Przy­kłady uży­cia
„O kur­cze, zbli­żają się moki… Trzeba się będzie wziąć do roboty!„
Pocho­dze­nie wyrazu
Pocho­dzi od angiel­skiego słowa „mock“, co ozna­cza kpić, wyśmie­wać. W zesta­wie­niu ze sło­wem „exam“ ozna­cza egza­min próbny.
Marek Łaziń­ski
Zapo­ży­cze­nie odnosi się do rze­czy­wi­sto­ści szkol­nej, tym bar­dziej warte opi­sa­nia. Angiel­ski (przy­naj­mniej bry­tyj­ski) rze­czow­nik mock także samo­dziel­nie — bez exam — ozna­cza próbny egza­min.

mordo

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
kum­pel, kolega, zio­mek
Odmiana
Uży­wane jedy­nie w Woła­czu.
[/one_fourth]
Przy­kłady uży­cia
Mordo Czło­wieku , pakuj wszystko do siatki

mraśny

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
słodki, okre­śle­nie wyglądu
Marek Łaziń­ski
Cie­kawe słowo, warte opi­sa­nia w słow­ni­kach. Poja­wiło się w roku 2010 lub nieco wcze­śniej. Sufiks –aśny był wyko­rzy­sty­wany już wcze­śniej w spiesz­cze­niach, np. gru­ba­śny, rdzeń mr– być może zwią­zany jest z mru­cze­niem, bo w sieci istotna część użyć to mra­śny kotek (dosłow­nie i w prze­no­śni).
Odmiana regu­larna twar­do­te­ma­towa jak przy­miot­ni­ków kwa­śny czy prza­śny, forma M lm mos.: mra­śni.