korpus języka młodzieży początku XXI wieku

dissować / zdissować

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Obra­żać / obra­zić kogoś, gasić ciętą ripostą.(Przeciwieństwo propsować)
Przy­kłady uży­cia
Weź już go nie dis­suj. I tak ma chło­pak źle w życiu.
Pocho­dze­nie wyrazu
ang. disre­spect