korpus języka młodzieży początku XXI wieku

Ask

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Por­tal spo­łecz­no­ściowy podobny do Twit­tera, bar­dzo popu­larny wśród nastolatków.

Przy­kłady uży­cia
Wbi­jaj na aska.
Sie­dzieć na asku.
Odmiana wyrazu
D. lp. –a, blm.