korpus języka młodzieży początku XXI wieku

BFF

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Naj­lep­szy przy­ja­ciel / przy­ja­ciółka.
Przy­kłady uży­cia
Moja bff.
Pocho­dze­nie wyrazu
ang. best friend fore­ver; wym. be-ef-ef.