korpus języka młodzieży początku XXI wieku

geek

Defi­ni­cja (wyja­śnie­nie) zna­cze­nia
Osoba nało­gowo gra­jąca w gry kom­pu­te­rowe, mająca bzika na tym tle; naj­czę­ściej fan „Gwiezd­nych wojen”, zna­jący każdy szcze­gół, eks­pert nie do zagię­cia w dzie­dzi­nie, która się inte­re­suje. Nie jest tak aspo­łeczny jak nerd.
Odmiana wyrazu
Tak jak freak.